07 Εννοιολογική και Νοητική Χαρτογράφηση στη Διδακτική της Πληροφορικής

Στην 7η ενότητα αναλύεται το εκπαιδευτικό εργαλείο του εννοιολογικού και νοητικού χάρτη και συζητούνται τρόποι-παραδείγματα αξιοποίησής τους στη διδασκαλία εννοιών της Πληροφορικής. Επιπλέον, παρουσιάζονται γνωστά εργαλεία χαρτογράφησης όπως το CMapTools.