Ελεύθερη πρόσβαση, ανοικτή γνώση διαθέσιμη σε όλους

Σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο για τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών που είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο opencourses.uoa.gr. Οι απαντήσεις σας θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό των επόμενων αχετικών δράσεων.
Η δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στοχεύει στην ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, διαθέσιμων δωρεάν τόσο στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών, όσο και στο ευρύ κοινό. Η δράση αυτή υποστηρίζει και ενισχύει το δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή του Πανεπιστημίου. Με τον όρο Ανοικτό Μάθημα νοείται η ελεύθερη πρόσβαση στο περιβάλλον του μαθήματος και στο εκπαιδευτικό υλικό του.
ΕΣΠΑ 2007-2013
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.