Ενότητα 3: Ερευνητικές μέθοδοι

Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι. Τι συνιστά έρευνα; Μέθοδοι και μεθοδολογία έρευνας, εναλλακτικές ερευνητικές προσεγγίσεις. Χαρακτηριστικά ενός καλού Ερευνητικού Προβλήματος. Μελέτη περίπτωσης, Έρευνα δράση, Εθνογραφική έρευνα.

Σημειώσεις

Ποιοτικές-Ποσοτικές μέθοδοι (PPT)
Ποιοτικές-Ποσοτικές μέθοδοι (PDF)

 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Ερευνητικές μέθοδοι (Μέρος Α)

Τι συνιστά έρευνα, μέθοδοι και μεθοδολογία έρευνας, εναλλακτικές ερευνητικές προσεγγίσεις, χαρακτηριστικά ενός καλού ερευνητικού προβλήματος.

Ερευνητικές μέθοδοι (Μέρος Β)

Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας: Μέθοδος - Κύρια ερωτήματα. Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας: Μελέτη περίπτωσης.

Ερευνητικές μέθοδοι (Μέρος Γ)

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας: Έρευνα δράση.

Ερευνητικές μέθοδοι (Μέρος Δ)

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας: Εθνογραφική

Παρουσίαση εργασίας φοιτητή

"Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginning Researchers, Chapter 5: Selecting a design", D.R.Hancock, B.Algozzine. (Selecting a design)

Παρουσίαση εργασιών φοιτητών

"Natural language as a tool for analyzing the proving process: the case of plane geometry proof", E.Robotti. "Are Different Students Expected to Learn Norms Differently in the Mathematics Classroom?", N.Planas and N.Gorgorió.

Γνώση - Μάθηση - Διδασκαλία μέσα από 3 Θεωρητικά πλαίσια

Συμπεριφορισμός, Κονστρουκτιβισμός/ Δομισμός, Κοινωνικοπολιτσμικές θεωρίες.

Παρουσίαση εργασίας φοιτητή

"Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginning Researchers, Chapter 6: Gathering Information from Interviews", D.R.Hancock, B.Algozzine.

Παρουσίαση εργασιών φοιτητών

(Συνέχεια). "Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginning Researchers, Chapter 10: Reporting Findings", D.R.Hancock, B.Algozzine.

Παρουσίαση εργασιών φοιτητών

(Συνέχεια). "Are Different Students Expected to Learn Norms Differently in the Mathematics Classroom?", N.Planas and N.Gorgorió.