Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών

Δέσποινα Πόταρη

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό γίνεται η οριοθέτηση της Διδακτικής των Μαθηματικών ως ερευνητικού πεδίου. Συζητούνται τα βασικά θέματα θεωρητικών πλαισίων και οι κυρίαρχοι προσανατολισμοί της έρευνας στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών. Αναπτύσσονται γενικά θέματα μεθοδολογίας έρευνας όπως αυτά που αφορούν σε: α) ερευνητικές προσεγγίσεις, β) κατασκευή ερευνητικών εργαλείων, γ) δειγματοληψία και δ) σχήματα ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων. Ακόμα, παρουσιάζονται οι κύριες ερευνητικές περιοχές, η αντίστοιχη θεματολογία και μεθοδολογία τους. Τέλος, οι φοιτητές καλούνται να συγγράψουν μία Επιστημονική Εργασία για την οποία έχει προηγηθεί: α) μελέτη άρθρων και συζήτηση ερωτημάτων επί αυτών στην κατεύθυνση που έχει αναπτυχθεί στα αντίστοιχα μαθήματα, β) κατασκευή ενός ερευνητικού εργαλείου μικρής κλίμακας, δοκιμή και αξιολόγησή του, γ) μελέτη σχετικών άρθρων, σχεδιασμός και οργάνωση μιας έρευνας, συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

Κωδικός: MATH17
Κατηγορία: Μαθηματικών » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Περίληψη μεθοδολογίας έρευνας. Η εκπαιδευτική έρευνα: αναγκαιότητα, πραγματικότητα, προοπτικές. Σημασία της έρευνας στην εκπαίδευση, μοντέλα συνεργασίας εκπαιδευτικού – ερευνητή. Βασικές κατευθύνσεις και χαρακτηριστικά της ερευνητικής διαδικασίας, ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα.

Η Διδακτική των Μαθηματικών ως επιστημονικός κλάδος. Ορισμοί: έρευνα, Επιστημολογία, Φαινομενολογία–Εθνομεθοδολογία–Συμβολική αλληλεπίδραση. Επιστημολογία και ΔΜ, ο ρόλος της Θεωρίας, εξέλιξη της ΔΜ. Στροφή στην έρευνα και εξέλιξη των θεωρητικών πλαισίων. Η τάξη των μαθηματικών ως πεδίο έρευνας. Κύρια χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας στη ΔΜ, κριτήρια Killpatrick.

Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι. Τι συνιστά έρευνα; Μέθοδοι και μεθοδολογία έρευνας, εναλλακτικές ερευνητικές προσεγγίσεις. Χαρακτηριστικά ενός καλού Ερευνητικού Προβλήματος. Μελέτη περίπτωσης, Έρευνα δράση, Εθνογραφική έρευνα.

Κύρια χαρακτηριστικά: Μελέτη περίπτωσης, Έρευνα δράση, Εθνογραφική έρευνα. Ερωτηματολόγιο και πως χρησιμοποιείται. Παρατήρηση, συνεντεύξεις: δεξιότητες που απαιτούνται και κριτήρια επιλογής ερωτήσεων.

Σχέση «πεποίθηση»–«αντίληψη»–«γνώση», σχέση στάσης–επίδοσης. Επιστημολογικές πεποιθήσεις των μαθητών για τα μαθηματικά, πως συνδέονται με τις παιδαγωγικές τους αντιλήψεις. Ορισμοί: Ριζοσπαστικός Εποικοδομισμός, Ριζοσπαστική Επιστημολογία, Θεωρία των σχημάτων, Κοινωνικό-πολιτισμική οπτική (Vygotsky), Έννοια, Αντιλήψεις–Κατηγορίες–Πλαίσια. Η μέθοδος του πειράματος σχεδιασμού (Design Experiment).

Διδακτικές πτυχές της σχολικής τάξης, το ζήτημα της «εκχώρησης» στη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών, οι παρεμβάσεις των δασκάλων στην εργασία των μαθητών και οι συνέπειές τους στην κατασκευή του μαθηματικού νοήματος. Παραδείγματα ερευνών στη σχολική τάξη και θεωρητικές οπτικές. Η Διδακτική Τριάδα.

Έλεγχος του περιεχομένου της έρευνας, τύποι άρθρων, δομή μίας εργασίας. Τίτλος, περίληψη και τι περιλαμβάνει, εισαγωγή, μέθοδος, αποτελέσματα, συζήτηση. Ερωτήσεις για την ποιότητα της παρουσίασης.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1868
Αρ. Προβολών :  21379

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -