Ενότητα 1: Η έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Περίληψη μεθοδολογίας έρευνας. Η εκπαιδευτική έρευνα: αναγκαιότητα, πραγματικότητα, προοπτικές. Σημασία της έρευνας στην εκπαίδευση, μοντέλα συνεργασίας εκπαιδευτικού – ερευνητή. Βασικές κατευθύνσεις και χαρακτηριστικά της ερευνητικής διαδικασίας, ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα.

Σημειώσεις

Η εκπαιδευτική έρευνα (PDF)
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (PPT)
Η εκπαιδευτική έρευνα (PPT)
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (PDF)

 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Εισαγωγή

Λίγα λόγια για το μάθημα.

Η εκπαιδευτική έρευνα (Μέρος Α)

Εισαγωγικά.

Η εκπαιδευτική έρευνα (Μέρος Β)

Σημασία της έρευνας στην εκπαίδευση.

Η εκπαιδευτική έρευνα (Μέρος Γ)

Αντικείμενα έρευνας. Παραδείγματα θεμάτων προς έρευνα.

Η εκπαιδευτική έρευνα (Μέρος Δ)

Ανακεφαλαίωση. Αρχές σχεδιασμού και διεξαγωγής μίας έρευνας.

Η εκπαιδευτική έρευνα (Μέρος Ε)

Μοντέλα συνεργασίας εκπαιδευτικού – ερευνητή.

Η εκπαιδευτική έρευνα (Μέρος ΣΤ)

Μοντέλα συνεργασίας εκπαιδευτικού – ερευνητή (συνέχεια).

Παρουσίαση εργασίας φοιτητή

"Purposes and Methods of Research in Mathematics Education", Alan H. Schoenfeld.