Πληροφορική Ι (MATH361)

Ενότητες

Ενότητα 11: MATLAB

MATLAB (MATrix LABoratory). Χαρακτηριστικά του Matlab. Βοήθεια στο Μatlab. Τα πάντα είναι πίνακες. Εισαγωγή πινάκων. Πράξεις πινάκων. Εντολές, εκφράσεις, Μεταβλητές. Κατασκευή πινάκων. Παρατηρήσεις, παραδείγματα. Υποπίνακες. Η εντολή for. Η εντολή while. Η εντολή if. Λογικές σχέσεις και τελεστές. Βαθμωτές συναρτήσεις. Διανυσματικές συναρτήσεις. Συναρτήσεις πινάκων. m-αρχεία. Γραφικά – οι συναρτήσεις plot και semilogy. Χρήσιμες συναρτήσεις. Δημιουργία τριδιαγώνιου πίνακα. Αποτελεσματικότητα συναρτήσεων. Χρόνοι εκτέλεσης σε Pentium 4. Οδηγίες για γρηγορότερα προγράμματα MATLAB.

Λέξεις – κλειδιά: Κατασκευή πινάκων, Υποπίνακες, Λογικές σχέσεις και τελεστές, Συναρτήσεις πινάκων, m-αρχεία, plot, semilogy

Σημειώσεις

MATLAB