Πληροφορική Ι (MATH361)

Ενότητες

Ενότητα 2: Εντολές ελέγχου και επανάληψης


Μερικά χρήσιμα εργαλεία. Ακέραια διαίρεση και υπόλοιπα. Λογικά (boolean) δεδομένα. Λογικές (boolean) εκφράσεις. Λογικές (boolean) εκφράσεις και τελεστές. Σύνθετες λογικές εκφράσεις. Λανθασμένη χρήση των λογικών τελεστών. Κανόνας υπολογισμού λογικών εκφράσεων. Παράδειγμα: εύρεση δίσεκτων ετών. Εντολές ελέγχου και επανάληψης. Εκτέλεση υπό συνθήκη: η εντολή if-else. Εκτέλεση υπό συνθήκη: η εντολή if. Παραδείγματα. Διάταξη 3 αριθμών. Προγραμματιστικά ιδιώματα με λογικές εκφράσεις. Σύνθετα if. Η εντολή While. Δυνάμεις του 2. Άθροισμα ψηφίων ακεραίου. Ατέρμονες επαναλήψεις. Αντιστροφή ψηφίων ακεραίου. Μία άλλη εντολή επανάληψης. Η εντολή for. Παραδείγματα for. Αρμονικοί αριθμοί. Σχέση for και while. While αντί for. Επεξεργασία αγνώστου πλήθους δεδομένων. Άθροισμα θετικών όρων λίστας. For μέσα σε for. Circle.m. Triangle.m. Αριθμοί Fibonacci. Πρώτοι αριθμοί. Αλγόριθμος Π1: Έλεγχος πρώτων αριθμών. Πρόγραμμα για τον αλγόριθμο Π1. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Π1: Αλγόριθμος Π2. Πρόγραμμα για τον αλγόριθμο Π2. Η εντολή return. Προβλήματα με τον αλγόριθμο Π2. Μέθοδος για τον αλγόριθμο Π3.

Λέξεις – κλειδιά: Else if, if , while