2. ΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΙΓΕΝΕΙΣ ΔΟΜΕΣ
  • Το πεδίο της Τεκτονικής Γεωλογίας
  • Δυνάμεις και Τάσεις
  • Παραμόρφωση και Τροπή
  • Διαρρήξεις και μηχανική της θραυσιγενούς παραμόρφωσης
  • Εκτατικές διαρρήξεις και διακλάσεις
  • Χαρακτηριστικά, γένεση και ανάπτυξη των ρηγμάτων
  • Κινηματική, δυναμική ανάλυση και αναγνώριση των ρηγμάτων στην ύπαιθρο
  • Συστήματα επωθητικών ρηγμάτων και βράχυνση του φλοιού
  • Συστήματα κανονικών ρηγμάτων και έκταση του φλοιού
  • Ρήγματα και ρηξιγενείς ζώνες οριζόντιας ολίσθησης


Λέξεις Κλειδιά:
 Παραμόρφωση, Τροπή, Τύποι παραμόρφωσης, Μέτρηση της παραμόρφωσης, Ρεολογία, Μηχανική των πετρωμάτων, Καθεστώς τάσεων, Πεδίο τάσεων, Διαρρήξεις, Διακλάσεις, Ρήγματα, Καθεστώτα έκτασης, Καθεστώτα βράχυνσης, Καθεστώτα οριζόντιας ολίσθησης, Διασυμπίεση και Διεφελκυσμός.

Παρουσιάσεις

Ρήγματα (PDF)
Το πεδίο της Τεκτονικής Γεωλογίας (PDF)
Δυνάμεις και Τάσεις (PDF)
Παραμόρφωση και Τροπή (PDF)
Θραυσιγενής παραμόρφωση και διαρρήξεις (PDF)
Καθεστώτα βράχυνσης (PDF)

Επίκ. Καθηγητής Στέλιος Λόζιος

Οριζόντια Ολίσθηση - Διασυμπίεση και Διεφελκυσμός (PDF)
Καθεστώτα έκτασης (PDF)


Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Διάλεξη 1

Εισαγωγή

Διάλεξη 2

Παραμόρφωση και Τροπή

Διάλεξη 3

Παραμόρφωση και Τροπή

Διάλεξη 4

Παραμόρφωση και Τροπή

Διάλεξη 5

Θραυσιγενής παραμόρφωση και διαρρήξεις - Ρήγματα

Διάλεξη 6

Καθεστώτα έκτασης

Διάλεξη 7

Καθεστώτα βράχυνσης

Διάλεξη 8

Οριζόντια ολίσθηση - Διασυμπίεση και διεφελκυσμός

Διάλεξη 9

Δυνάμεις και τάσεις

Διάλεξη 10

Δυνάμεις και τάσεις


Στοιχεία αυτοαξιολόγησης

Ενότητα “2” - Στοιχεία αυτοαξιολόγησης (PDF)