Παιδαγωγικά

Ενότητες

Κίνητρα, Αμοιβές, Τιμωρία

Τα κίνητρα και η μάθηση.

Θεωρία της απόδοσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Κίνητρα, μάθηση, αμοιβές, τιμωρία

 

Σημειώσεις

Τα κίνητρα.pdf