Παιδαγωγικά

Ζαχαρούλα Σμυρναίου

Περιγραφή

 Παιδαγωγός και μαθητής

Σκοπός του μαθήματος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές σε θέματα σχετικά με τις έννοιες της αγωγής και της εκπαίδευσης, τους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας και τους διδακτικούς στόχους, τις θεωρίες μάθησης και την αξία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις διαφορές μεταξύ των κλασσικών θεωριών μάθησης (του συμπεριφορισμού, του κονστρουκτιβισμού, του κονστραξιονισμού, των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών και της θεωρίας της δραστηριότητας), τη συναισθηματική νοημοσύνη, την εφαρμογή των θεωριών μάθησης στη διδασκαλία των μαθηματικών μέσω εκπαιδευτικών σεναρίων και την διαχείριση σχολικής τάξης.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Διασάφηση βασικών παιδαγωγικών εννοιών: Εννοιολογική προσέγγιση των βασικών εννοιών της Παιδαγωγικής, όπως: Αγωγή, Εκπαίδευση, Μόρφωση, μάθηση, διδασκαλία, μόρφωση και κατάρτιση.

Γενικοί σκοποί της διδασκαλίας και διδακτικοί στόχοι: Σύγχρονες προσεγγίσεις των γενικών σκοπών της διδασκαλίας. Τι είναι διδακτικός στόχος και πως προσδιορίζεται. Η χρησιμότητα των διδακτικών στόχων.

Διδακτική μάθηση και διδασκαλία: Συνοπτική προσπέλαση των θεωριών γνώσης και μάθησης. Μέθοδοι διδασκαλίας. Μορφές διδασκαλίας. Τεχνικές-μέσα. Πορεία της διδασκαλίας. Αξιολογικό σύστημα.

Νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις: Σενάρια διδασκαλίας.

Αξιολόγηση.

Κίνητρα, Αμοιβές, Τιμωρία.

Διαχείριση Σχολικής Τάξης.

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν σε βάθος τις βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής, όπως αγωγή, εκπαίδευση, μόρφωση, διδασκαλία, μάθηση και μόρφωση.
  • Να κατανοούν ότι η οικοδόμηση των επιστημονικών εννοιών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία.
  • Να συγκρίνουν τις διαφορετικές θεωρίες μάθησης και να βλέπουν τις ομοιότητες, τις διαφορές αλλά και την πιθανότητα σύνθεσής τους.
  • Να εφαρμόζουν τη νέα γνώση και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν μια σύγχρονη διδακτική παρέμβαση (σενάριο διδασκαλίας) που θα λαμβάνει υπόψη της σύγχρονες θεωρίες μάθησης, αλλά και τις ΤΠΕ ή άλλα στοιχεία προερχόμενα από άλλους τομείς (π.χ. την Ιστορία Φιλοσοφία ή την Τέχνη ή την Επικοινωνία της Επιστήμης, κλπ.)
  • Να γνωρίζουν τα είδη της αξιολόγησης και να είναι σε θέση να φτιάξουν ένα φύλλο αξιολόγησης .
  • Κατανοούν ότι η μαθησιακή διαδικασία είναι πολύπλοκη και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και να γνωρίζουν πιθανά προβλήματα που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν σε μια σχολική τάξη.

Επιπλέον θα έχουν αποκτήσει τις βάσεις για την ενασχόληση τους με την Παιδαγωγική Ψυχολογία, την Γενική και Ειδική διδακτική, καθώς και με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. 

Βιβλιογραφία

Σμυρναίου Ζ. (2008): «Εκπαίδευση και Τεχνολογία: Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, σελ. 240.

Κουτσούκος A. & Σμυρναίου Ζ. (2007): «Γνωστική Ψυχολογία και Διδακτική: Η συμβολή του Jean Piaget στη σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική σκέψη», Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, σελ. 255. (Το βιβλίο στην πρώτη του έκδοση είχε πάρει το Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό "Σικελιανά 2005").

Προτεινόμενα συγγράμματα

Κασσωτάκης Μ., Φλουρής Γ. (2006 ). Σύγχρονες απόψεις για τις διαδικασίες της μάθησης και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας: Μάθηση.

Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Α. (2011). Παιδαγωγική ψυχολογία. Αθήνα: Διάδραση.

Κυνηγός Χ.(2007). Το μάθημα της διερεύνησης. Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για την διδακτική των μαθηματικών.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Κοινωνικό-κονστρουκτιβιστική και διαδραστική και συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας.

Εργαστήριο για την παρουσίαση των εργασιών.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Λόγω του τεράστιου αριθμού των φοιτητών –γύρω στους 350- δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί διαμορφωτική ή διαγνωστική αξιολόγηση. Παρόλα αυτά για να έχει την ευκαιρία ο φοιτητής να εκφραστεί και να εξελιχτεί μέσω ανατροφοδότησης χρησιμοποιούνται δυο ειδών αξιολογήσεις: οι ενισχυτικές εργασίες και η τελική αξιολόγηση.

Έτσι, η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση την απόδοσή τους στη γραπτή τελική εξέταση αλλά και σε εργασίες (προαιρετικά) (που μπορούν να εκτελούνται από ομάδες δύο-τριών ατόμων). Οι ενισχυτικές εργασίες μπορούν να είναι μικρές συνθετικές μελέτες. Οι εργασίες προσαυξάνουν το βαθμό των γραπτών εξετάσεων, κατά 1-3 μονάδες (εφ’όσον έχουν την απαιτούμενη ποιότητα), μόνον αν ο βαθμός αυτός είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 5.

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

 

 

Διδάσκοντες

Ζαχαρούλα Σμυρναίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Επιπλέον πληροφορίες 1, 2, 3

Ομάδα στόχος

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές προέρχονται από το Μαθηματικό Τμήμα.

 

 

 

Περισσότερα

Ευχαριστίες

Ευχαριστώ τον Καθ. κ. Κασσωτάκη, τον καθ. κ. Κυνηγό, τον καθηγητή κ. Πασιά και τις Εκδόσεις Ηρόδοτος (Σταμούλης).

Ενότητες

Εννοιολογική προσέγγιση των βασικών εννοιών της Παιδαγωγικής, όπως: Αγωγή, Εκπαίδευση, Μόρφωση, μάθηση, διδασκαλία, μόρφωση και κατάρτιση.

 

Λέξεις κλειδιά: Αγωγή, Εκπαίδευση, Μόρφωση, μάθηση, διδασκαλία

Σύγχρονες προσεγγίσεις των γενικών σκοπών της διδασκαλίας.

Τι είναι διδακτικός στόχος και πως προσδιορίζεται. Η χρησιμότητα των διδακτικών στόχων.

 

Λέξεις κλειδιά: Σκοπός, Διδακτικοί στόχοι, Γνωστικοί στόχοι, Ψυχοκινητικοί στόχοι, συναισθηματικοί στόχοι

Συνοπτική προσπέλαση των θεωριών γνώσης και μάθησης. Μέθοδοι διδασκαλίας. Μορφές διδασκαλίας.

Τεχνικές-μέσα. Πορεία της διδασκαλίας. Αξιολογικό σύστημα.

 

Λέξεις κλειδιά: Συμπεριφορισμός, Κονστρουκτιβισμός, Κονστραξιονισμός, Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες, Θεωρία της δραστηριότητας

Σενάρια διδασκαλίας.

Παραδείγματα σεναρίων.

 

Λέξεις κλειδιά: Σενάρια, Δομή Σεναρίου, Προστιθέμενη αξία Σεναρίου, Καινοτομίες Σεναρίου, Πλαίσιο Εφαρμογής Σεναρίου, Δραστηριότητες & Ροή Δραστηριοτήτων, Κοινωνική Ενορχήστρωση

Σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με την αξιολόγηση. 

Η αξιολόγηση στην Ελλάδα.

 

Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση Δεξιοτήτων, Αξιολόγηση εννοιών, Αξιολόγηση διαδικασιών, διαμορφωτική Αξιολόγηση, αθροιστική Αξιολόγηση

Τα κίνητρα και η μάθηση.

Θεωρία της απόδοσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Κίνητρα, μάθηση, αμοιβές, τιμωρία

 Μαθησιακές Δυσκολίες. Αποκλίνουσες συμπεριφορές. Συναισθηματική Νοημοσύνη.

 Ψυχολογική Κατάσταση, Κατάθλιψη.

 

Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακές δυσκολίες, Αποκλίνουσες συμπεριφορές, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Ψυχολογική Κατάσταση, Κατάθλιψη

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -