Παιδαγωγικά

Ενότητες

Αξιολόγηση

Σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με την αξιολόγηση. 

Η αξιολόγηση στην Ελλάδα.

 

Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση Δεξιοτήτων, Αξιολόγηση εννοιών, Αξιολόγηση διαδικασιών, διαμορφωτική Αξιολόγηση, αθροιστική Αξιολόγηση