Παιδαγωγικά

Ενότητες

Γενικοί σκοποί της διδασκαλίας και διδακτικοί στόχοι

Σύγχρονες προσεγγίσεις των γενικών σκοπών της διδασκαλίας.

Τι είναι διδακτικός στόχος και πως προσδιορίζεται. Η χρησιμότητα των διδακτικών στόχων.

 

Λέξεις κλειδιά: Σκοπός, Διδακτικοί στόχοι, Γνωστικοί στόχοι, Ψυχοκινητικοί στόχοι, συναισθηματικοί στόχοι