3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων υπαίθρου οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην αναγνώριση των τεκτονικών δομών σε όλες τις κλίμακες παρατήρησης, στη συλλογή μετρήσεων και όλων των απαραίτητων τεκτονικών στοιχείων, στις τεχνικές χαρτογράφησης των τεκτονικών δομών και στη χρήση κλασσικών και σύγχρονων ψηφιακών οργάνων και τεχνικών, τόσο για τη λήψη όσο και για την επεξεργασία των στοιχείων και των δεδομένων.


Λέξεις Κλειδιά:
 Γεωλογική εργασία υπαίθρου, Χαρτογράφηση τεκτονικών δομών, Τεκτονικές μετρήσεις.