Προσωρινές και μεταβατικές αποκαταστάσεις, Μέρος Β΄

8η Διάλεξη: Στη διάλεξη αυτή βλέπουμε διάφορες περιπτώσεις και περιστατικά προσωρινών και μεταβατικών αποκαταστάσεων.