Ακίνητη Προσθετική

Ηρακλής Γούσιας

Περιγραφή

Σκοπός

Η θεραπεία και η διατήρηση της καλής στοματικής υγείας, ομαλής λειτουργίας και αισθητικής εμφάνισης των ασθενών χρησιμοποιώντας αποκαταστάσεις επί των φυσικών δοντιών ή και αντικαταστάσεις ελλειπόντων δοντιών και παρακειμένων στοματικών ιστών με τεχνητές προσθέσεις.


Περιεχόμενο

Οργάνωση σχεδίου θεραπείας, Εκμαγείο μελέτης, Διαγνωστικό κέρωμα, Κατασκευή μήτρας κελουλοϊτή ή μήτρας σιλικόνης τελικού σχεδίου θεραπείας, Οδοντικές παρασκευές, Κατασκευή μεταβατικών αποκαταστάσεων, Τελική αποτύπωση, Εκμαγείο εργασίας-Ετοιμασία κινητών κολοβωμάτων, Κέρωση μεταλλικού σκελετού γεφύρας, Χύτευσης μεταλλικού σκελετού, Δόμησης και όπτησης κεραμικού υλικού, Κατασκευή προπλάσματος για χυτό ενδορριζικό άξονα και ψεύδοκολόβωμα σε φυσικά ενδοδοντικά θεραπευμένα δοντια, Επιλογή χρώματος των αποκαταστάσεων, Οπτική συμπεριφορά κεραμικών υλικών, Κινησιολογία της κάτω γνάθου, Θέσεις αναφοράς για προσθετική αποκατάσταση, Κάθετη διάσταση, Αισθητική διευθέτηση αποκαταστάσεων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Ο φοιτητής στο τέλος του 6ου εξαμήνου θα πρέπει:

 • Να γνωρίζει την ανατομία, ιστολογία και φυσιολογία των ιστών που απαρτίζουν το στοματογναθικό σύστημα.
 • Να γνωρίζει την φυσιολογική λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος και ιδιαίτερα την μάσηση, την φώνηση, την κατάποση και την στατική και δυναμική σύγκλειση.
 • Να είναι σε θέση να προσδιορίζει την γενική και ειδική πρόγνωση των υπαρχόντων δοντιών και αποκαταστάσεων.
 • Να μπορεί να διαμορφώσει σχέδιο θεραπείας με το οποίο σταδιακά θα αντιμετωπίζει σε προσομοίωση ασθενή την υπάρχουσα παθολογία και να προτείνει αποκαταστάσεις που θα αντιμετωπίζουν βλάβες ή απώλειες ενδοστοματικών ιστών.
 • Να γνωρίζει τρόπους αποκατάστασης βλαβών ή ελλείψεων των σκληρών ιστών μέσω της εφαρμογής βιολογικών κανόνων, που στοχεύουν στην επαναφορά και προαγωγή των βασικών λειτουργίών του στοματογναθικού συστήματος (μάσηση, φώνηση) και της αισθητικής του προσώπου.
 • Να γνωρίζει τις βασικές διαδικασίες της προσθετικής που περιλαμβάνει την παρασκευή των οδόντων, την κατασκευή μεταβατικών αποκαταστάσεων, την αποτύπωση, την ρύθμιση της σύγκλεισης και την συγκόλληση των αποκαταστάσεων.
 • Να γνωρίζει τον τρόπο κατασκευής και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε αποκατάστασης
 • Να γνωρίζει τους τρόπους προστασίας του πολφού και των περιοδοντικών ιστών κατά την διάρκεια της κατασκευής των προσθετικών αποκαταστάσεων και τις μεθόδους για να διατηρεί την προστασία τους 
με τις τελικές αποκαταστάσεις.
 • Να στοχεύει στην κατασκευή αποκαταστάσεων που έχουν τα επιθυμητά μορφολογικά, λειτουργικά και 
αισθητικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της προσθετικής.
Περιεχόμενο μαθήματος

Οργάνωση σχεδίου θεραπείας,  Εκμαγείο μελέτης,   Διαγνωστικό κέρωμα,  Κατασκευή μήτρας κελουλοϊτή ή μήτρας σιλικόνης τελικού σχεδίου θεραπείας,  Οδοντικές παρασκευές,  Κατασκευή μεταβατικών αποκαταστάσεων,  Τελική αποτύπωση,  Εκμαγείο εργασίας-Ετοιμασία κινητών κολοβωμάτων,  Κέρωση μεταλλικού σκελετού γεφύρας,  Χύτευσης μεταλλικού σκελετού,  Δόμησης και όπτησης κεραμικού υλικού,  Κατασκευή προπλάσματος για χυτό ενδορριζικό άξονα και ψεύδοκολόβωμα σε φυσικά ενδοδοντικά θεραπευμένα δοντια,  Επιλογή χρώματος των αποκαταστάσεων,  Οπτική συμπεριφορά κεραμικών υλικών,  Κινησιολογία της κάτω γνάθου,  Θέσεις αναφοράς για προσθετική αποκατάσταση,  Κάθετη διάσταση,  Αισθητική διευθέτηση αποκαταστάσεων.

Μέθοδοι διδασκαλίας
 • Διαλέξεις
 • Εργαστηριακή άσκηση
Μέθοδοι αξιολόγησης
 • Επιτυχής περάτωση του 90% των εργαστηριακών ασκήσεων.
 • Επιτυχής ενδιάμεση γραπτή εξέταση.
 • Επιτυχής τελική εξέταση.

Ενότητες

1η Διάλεξη: Στη διάλεξη αυτή μαθαίνουμε τι είναι η αποτύπωση με αλγινικό, ποια είναι τα αποτυπωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην ακίνητη, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα των υλικών και τέλος από τι εξαρτάται η δημιουργία ενός επιτυχημένου αποτυπώματος.

2η Διάλεξη: Στη διάλεξη αυτή βλέπουμε τι σημαίνει ρίκνωση και τι σπάλγωση, όροι που αφορούν την αποτύπωση με αλγινικό. Επιπλέον, αφού πάρουμε αποτύπωση της οδοντοστοιχίας, βλέπουμε τον τρόπο που προχωράμε στην κατασκευή του εκμαγείου μελέτης, και εξετάζουμε σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να φτιάξουμε τέτοια εκμαγεία.

3η Διάλεξη: Στη διάλεξη αυτή γίνεται ταξινόμηση των αρθρωτήρων και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούμε τα εκμαγεία σε αυτούς. Επισημαίνονται επίσης,οι γναθικές θέσεις θεραπείας κατά την προσθετική αποκατάσταση. Αναφέρεται ο όρος σύγκλειση στην προσθετική, από τι εξαρτάται αυτή και τα στοιχεία που καθορίζουν την επιθυμητή σύγκλειση. Ορίζεται η κεντρική σχέση της πάνω και κάτω γνάθου και τα κριτήρια της ιδανικής σύγκλεισης.

4η Διάλεξη: Στη διάλεξη αυτή ορίζεται το διαγνωστικό κέρωμα. Βλέπουμε την διαμόρφωση της φατνιακής ακρολοφίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούμε για να πετύχουμε το κέρωμα στο εκμαγείο. Επίσης βλέπουμε πως κατασκευάζουμε μήτρες σιλικόνης και μήτρες omnivac.

5η Διάλεξη: Στη διάλεξη αυτή ορίζεται η οδοντική παρασκευή και παρουσιάζονται τα διαφορετικά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία της στεφάνης. Επισημαίνεται ο στόχος της οδοντικής παρασκευής, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε το στόχο αυτό. Τέλος βλέπουμε τα στάδια που ακολουθούμε κατά την οδοντική παρασκευή.

6η Διάλεξη: Στη διάλεξη αυτή περιγράφονται τα βήματα οι τεχνικές αλλά και οι αρχές που χρησιμοποιούνται στις οδοντικές παρασκευές. Εστιάζεται στις οδοντικές παρασκευές των πίσω δοντιών και εμπρόσθιων δοντιών και στον τρόπο που αυτά πρέπει να τοποθετηθούν στην γνάθο.

7η Διάλεξη: Στη διάλεξη αυτή βλέπουμε για ποιο λόγο βάζουμε προσωρινές αποκαταστάσεις, τι χρειαζόμαστε για να τις δημιουργήσουμε, από τι υλικά τις κατασκευάζουμε και ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε όταν τοποθετούμε αυτές τις προσωρινές αποκαταστάσεις.

8η Διάλεξη: Στη διάλεξη αυτή βλέπουμε διάφορες περιπτώσεις και περιστατικά προσωρινών και μεταβατικών αποκαταστάσεων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -