Προσωρινές και μεταβατικές αποκαταστάσεις, Μέρος Α΄

7η Διάλεξη: Στη διάλεξη αυτή βλέπουμε για ποιο λόγο βάζουμε προσωρινές αποκαταστάσεις, τι χρειαζόμαστε για να τις δημιουργήσουμε, από τι υλικά τις κατασκευάζουμε και ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε όταν τοποθετούμε αυτές τις προσωρινές αποκαταστάσεις.

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Προσωρινές και μεταβατικές αποκαταστάσεις, Μέρος Α΄
Μεταβατικές Αποκαταστάσεις - Προσωρινές

Στο βίντεο αυτό γίνεται επίδειξη κατασκευής μήτρας αντιγράφου του διαγνωστικού κερώματος και εν συνεχεία κατασκευής μεταβατικής γέφυρας στην πρόσθια περιοχή. Γίνεται αναλυτική περιγραφή της τεχνικής και επίδειξη διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων (ασαφή και ακάλυπτα όρια,διόρθωση γεφυρώματος).