Οδοντικές Παρασκευές, Μέρος Α΄

5η Διάλεξη: Στη διάλεξη αυτή ορίζεται η οδοντική παρασκευή και παρουσιάζονται τα διαφορετικά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία της στεφάνης. Επισημαίνεται ο στόχος της οδοντικής παρασκευής, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε το στόχο αυτό. Τέλος βλέπουμε τα στάδια που ακολουθούμε κατά την οδοντική παρασκευή.

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Οδοντικές Παρασκευές, Μέρος Α΄
Χυτός Άξονας και Ψευδομύλη

Στο βίντεο αυτό γίνεται περιγραφη κατασκευής χυτού άξονα και ψευδομύλης. Η κατασκευή γίνεται σε τρία στάδια. Το πρώτο αφορά την παρασκευή της μύλης, το δεύτερο του ριζικού σωλήνα και το τρίτο την δόμηση του ακρυλικού προπλάσματος.