Τερηδονικός κίνδυνος και διαχείριση τερηδόνας.

2η Διάλεξη: Η διάλεξη έχει ως θέμα τον τερηδονικό κίνδυνο.