Ελεύθερη πρόσβαση, ανοικτή γνώση διαθέσιμη σε όλους

The Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΕΚΠΑ platform is a design and development environment for Open Academic Courses at the University of Athens and is available to the members of the Open Courses project support team.