Υπολογιστική Γλωσσολογία (GS4)

Χριστίνα Αλεξανδρή

Περιγραφή

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί Εισαγωγή στην Υπολογιστική Γλωσσολογία και στοχεύει στην παρουσίαση των υπολογιστικών εφαρμογών της Σύνταξης, της Μορφολογίας, της Σημασιολογίας και της Πραγματολογίας και την κωδικοποίηση των κανόνων τους σε υλοποιήσιμη μορφή που μπορεί να χρησιμοποιεί ως βάση για την κατασκευή προγραμμάτων. Παρουσιάζεται μια εισαγωγή στην Μηχανική Μετάφραση, στα Διαλογικά Συστήματα και στα Συστήματα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής και στους Γλωσσικούς Πόρους (Ηλεκτρονική Λεξικογραφία, Σώματα Κειμένων). 

The present course is an introduction to Computational Linguistics and aims to present and describe the computational applications of Syntax, Morphology, Semantics and Pragmatics and the encoding of their rules into algorithms, databases and programs. The present course includes an introduction to Machine Translation, Dialog Systems and Human-Computer Interaction Systems, as well as Language Resources (Corpora and Lexica).

 

Keywords: Natural Language Processing (NLP), Machine

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Γενική Εισαγωγή στην Υπολογιστική Γλωσσολογία
 • Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • Μορφο-συντακτική και Σημασιολογική Ανάλυση, Συντακτικοί Αναλυτές, Ηλεκτρονικές Γραμματικές και Φορμαλισμοί
 • Εισαγωγή στη Μηχανική Μετάφραση-Μεταφραστικές Δυσκολίες, Μηχανική Μετάφραση Γραπτού Λόγου και Προφορικού Λόγου
 • Εισαγωγή στους Γλωσσικούς Πόρους: Σώματα Κειμένων και Ηλεκτρονικά Λεξικά, Σημασιολογικά Δίκτυα (Wordnets), Σώματα Κειμένων και Πολυμέσα
 • Εισαγωγή στα Διαλογικά Συστήματα και στα Συστήματα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής, Μοντελοποίηση Χρήστη και Ειδικές Εφαρμογές
 • Παρουσίαση Παραδειγμάτων / Συστημάτων από Έργα
 • Κατευθυντήριες Γραμμές για Εκπόνηση Εργασίας
Διδάσκουσα

Διδάσκοντες

Χριστίνα Αλεξανδρή

Καθηγήτρια, Σχολή-Τμήμα: Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ομάδα Στόχος

Ομάδα Στόχος

Φοιτητές/Απόφοιτοι του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας αλλά και άλλων Τμημάτων.

Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή των Εφαρμογών της Γλωσσολογίας στην Υπολογιστική Γλωσσολογία

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί Στόχοι

Στόχοι του μαθήματος είναι:

(1) η εξοικείωση με τις εφαρμογές του γνώριμου επιστημονικού πεδίου της Γλωσσολογίας στην Υπολογιστική Γλωσσολογία και

(2) η πρακτική χρήση της γλωσσικής γνώσης για την αποτελεσματική κατασκευή και αξιολόγηση συστημάτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας σε διαφορετικούς τομείς της Πληροφορικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράματα

 1. Alexandris, C. (2010). Anwendungen der Linguistik in die Computerlinguistik: Eine Einführung, Αθήνα, Παπασωτηρίου. (Students text book, in German)
  Alexandris, C. (2010):Applications of Linguistics in Computational Linguistics: An Introduction, Athens, Papasotiriou.
 1. Alexandris, C. (2010).Εισαγωγή στις Εφαρμογές της Γλωσσολογίας στην Υπολογιστική Γλωσσολογία, Αθήνα, Παπασωτηρίου. (in Greek)
  Alexandris, C. (2010):Introduction to the Applications of Linguistics in Computational Linguistics, Athens, Papasotiriou.
Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία 

Επειδή πρόκειται για προπτυχιακό γλωσσολογικό μάθημα με αντικείμενο που αφορά και τα πεδία της Πληροφορικής και τις Τεχνητής Νοημοσύνης και , το υλικό προς μελέτη περιορίζεται στα εξής:

 1. Batsalia, F. (2003). Sprachvarietäten, Athen: Praxis.
 1. Carstensen, K.U., Ebert, C., Endriss, C., Jekat, S., Klabunde, R., Langer, H. (Hrsg.) (2004). Computerlinguistik und Sprachtechnologie, Eine Einführung, 2te überarbeitete und erweiterte Auflage, München: Spektrum Akademischer Verlag
 1. Ramers, K.H. (2000). Einführung in die Syntax, München:  Fink
 1. Schwarz, M. , Chur, J. (2004). Semantik, Ein Arbeitsbuch, 4te aktualisierte Auflage, Tübingen: Narr.

 

Επιπροσθέτως  συνιστάται η χρήση της διδακτέας ύλης των μαθημάτων των Προπτυχιακών Μαθημάτων Γλωσσολογίας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (A’ και Β’ Έτους Σπουδών) 

 • Online readings
  •  Οι Πηγές στο Διαδίκτυο είναι τα προτεινόμενα Συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης και οι Ιστότοποι των Γλωσσικών Πόρων που δίδονται στις Σημειώσεις του Μαθήματος
Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Προπτυχιακά Μαθήματα Γλωσσολογίας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (A’ και Β’ Έτους Σπουδών) και ιδιαίτερα τα εξής μαθήματα:

1. DGY 10: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

2. DGY 11: Μορφολογία

3. DGY 12: Φωνητική / Φωνολογία

4. DGY 13: Σύνταξη

5. DGY 14: Λεξικολογία

6. DGY 15: Σημασιολογία

7. DGY 16: Συγκριτική Γλωσσολογία

8. DGY 17: Πραγματολογία 

 

Linguistik- Grundstudium:

1. DGY 10: Einführung in die Linguistik

2. DGY 11: Morphologie

3. DGY 12: Phonetik /Phonologie

4. DGY 13: Syntax

5. DGY 14: Lexikologie

6. DGY 15: Semantik

7. DGY 16: Kontrastive Linguistik

8. DGY 17: Pragmatik

Ενότητες

 • Γενική Εισαγωγή στην Υπολογιστική Γλωσσολογία
 • Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • Μορφο-συντακτική και Σημασιολογική Ανάλυση, Συντακτικοί Αναλυτές, Ηλεκτρονικές Γραμματικές και Φορμαλισμοί

 

Λέξεις Κλειδιά: Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Συντακτικοί Αναλυτές (Parsers), Taggers,  Γραμματικές (LFG/ HPSG) 

 • Εισαγωγή στη Μηχανική Μετάφραση
 • Μηχανική Μετάφραση Γραπτού Λόγου (Μηχανική Μετάφραση, 1ης και 2ης Γενιάς, Μεταφραστικές Μνήμες, Διαδραστικά Συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης)
 • Μεταφραστικές Δυσκολίες
 • Μηχανική Μετάφραση Προφορικού Λόγου, Διαγλώσσες (Interlinguas)

 

Λέξεις Κλειδιά: Direct MT Systems, Transfer-based MT Systems Μεταφραστικές Μνήμες , Διαδραστικά Συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης (MAT/ CAT), Μεταφραστικές Δυσκολίες, Μηχανική Μετάφραση Προφορικού Λόγου (Speech-to-Speech MT / Interlinguas)

 • Εισαγωγή στους Γλωσσικούς Πόρους
 • Σώματα Κειμένων
 • Ηλεκτρονικά Λεξικά
 • Σημασιολογικά Δίκτυα (Wordnets)
 • Σώματα Κειμένων και Πολυμέσα

 

Λέξεις Κλειδιά: Σώματα Κειμένων (Corpora), Treebanks, Ηλεκτρονικά Λεξικά, Σημασιολογικά Δίκτυα (Wordnets), Σώματα Κειμένων και Πολυμέσα 

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής
 • Εισαγωγή στα Διαλογικά Συστήματα
 • Μοντελοποίηση Χρήστη
 • Ειδικές Εφαρμογές

 

Λέξεις Κλειδιά:  Διαχείρηση Διαλόγου, Αναγνώριση Φωνής (ASR), Μοντελοποίηση Χρήστη, Αναγνώριση Συναισθήματος Χρήστη 

 •  Παρουσίαση Παραδειγμάτων / Συστημάτων από Έργα
 • Κατευθυντήριες Γραμμές για Εκπόνηση Εργασίας

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -