Πληροφορική Ι (MATH361)

Ενότητες

Ενότητα 9: Αναδρομή

Αναδρομικές μέθοδοι. Αναδρομικός αλγόριθμος n!. Αναδρομικός αλγόριθμος του Ευκλείδη. Οι πύργοι του Hanoi. Οι πύργοι του Hanoi (Αναδρομική λύση). Αλγόριθμος για πύργους Hanoi. Αναδρομική μέθοδος για πύργους Hanoi. Αλφαριθμητικά δεδομένα (strings). Ο  θρύλος των πύργων Hanoi. Προβλήματα με αναδρομή. 

Λέξεις – κλειδιά: Αναδρομικός αλγόριθμος, Οι πύργοι του Hanoi

Σημειώσεις

Αναδρομή