Πληροφορική Ι (MATH361)

Ενότητες

Ενότητα 8: Αναζήτηση και ταξινόμηση

Αναζήτηση (search). Αλγόριθμος γραμμικής αναζήτησης. Δυαδική binary αναζήτηση. Αλγόριθμος δυαδικής αναζήτησης. Ταξινόμηση (sort). Ταξινόμηση με επιλογή (selection). Αλγόριθμος selection sort. Ταξινόμηση με εναλλαγή (exchange). Ο αλγόριθμος της φυσαλίδας (bubble sort) - I. Πρόβλημα με τον αλγόριθμο Ι. Ο αλγόριθμος της φυσαλίδας (bubble sort) - IΙ. Ανάλυση του αλγορίθμου ΙΙ. Ταξινόμηση με εισαγωγή (insertion). Αλγόριθμος insertion sort. Ανάλυση αλγορίθμου εισαγωγής.

Λέξεις – κλειδιά: Αναζήτηση, γραμμική αναζήτηση, Δυαδική binary αναζήτηση, Ταξινόμηση, αλγόριθμος της φυσαλίδας