Πληροφορική Ι (MATH361)

Ενότητες

Ενότητα 5: Μαθηματικές εφαρμογές

Μέγιστος κοινός διαιρέτης (gcd) – Εξαντλητικός αλγόριθμος Δ1. Παρατηρήσεις στον αλγόριθμο Δ1. Μέγιστος κοινός διαιρέτης (gcd) – Αλγόριθμος του Ευκλείδη Δ2. Αριθμητικοί αλγόριθμοι. Διαδοχικές προσεγγίσεις. Έλεγχος “ισότητας” δύο πραγματικών αριθμών. Η μέθοδος Newton για τετραγωνική ρίζα. Τετραγωνική ρίζα με αλγόριθμο Newton. Ανάπτυγμα σειράς. Ο υπολογισμός της s = Σ 1/2i. Το πρόγραμμα για τη σειρά του Ζήνωνα. Υπολογισμός τετραγωνικής ρίζας – Σειρά Taylor. Προγραμματισμός της μεθόδου Taylor για √x. Τετραγωνική ρίζα με αλγόριθμο Taylor – Ι. Όρια σύγκλησης σειράς Taylor. Τετραγωνική ρίζα με αλγόριθμο Taylor – ΙΙ. Προσομοίωση (simulation). Ανάλυση συμπεράσματα.

Λέξεις – κλειδιά: Μέγιστος κοινός διαιρέτης , Η μέθοδος Newton για τετραγωνική ρίζα, Σειρά Taylor