Πληροφορική Ι (MATH361)

Ενότητες

Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες


Περιεχόμενο μαθήματος. Τι είναι Matlab. Ο ρόλος των υπολογιστών. Αλγόριθμος. Βήματα στην  υπολογιστική επίλυση προβλήματος. Βασικές αλγοριθμικές ενέργειες. Αλγόριθμοι και Matlab. Βασικές προγραμματιστικές έννοιες. Περιβάλλον προγραμματισμού (Qtoctave). Αριθμητικές σταθερές. Μεταβλητές. Εκφράσεις. Υπολογισμός εκφράσεων. Εντολές ανάθεσης. Η εικόνα της μνήμης. Έξοδος. Ερωτηματικό, κόμμα, τρεις τελείες. Μορφοποίηση εξόδου. Μετατροπή βαθμών Fahrenheit σε βαθμούς Celsius. m-αρχεία scripts. Ο editor του Qtoctave. Η εντολή input. Έξοδος με fprintf. Παραδείγματα fprintf.

Λέξεις – κλειδιά: Αλγόριθμος, Αριθμητικές σταθερές. Μεταβλητές, Εκφράσεις, Εντολές ανάθεσης, Έξοδος, εντολή input, Έξοδος με fprintf

Σημειώσεις

Εισαγωγικές έννοιες