Ζωολογία Ι

Ενότητες

Ενότητα 8: Οι Ομάδες των Πρωτοζώων

VorticellaΤα Πρωτόζωα αποτελούν μια πολύ μεγάλη κατηγορία μονοκύτταρων οργανισμών στα οποία οι κλασικοί ταξινομικοί χαρακτηρισμοί δεν μπορούν να εφαρμοστούν γιατί οι οργανισμοί αυτοί εμφανίζουν μια ευρεία ποικιλία μορφολογικών χαρακτηριστικών. Έτσι, στην ταξινόμηση των Πρωτοζώων αναφερόμαστε σε ομάδες και τάξεις χωρίς σαφή και διακριτά μορφολογικά όρια. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ο τρόπος διατροφής, ανάπτυξης, αναπαραγωγής και κίνησης των Πρωτοζώων. Γίνεται αναφορά στην εξέλιξη του ευκαρυωτικού κυττάρου, στη διαφοροποίηση των εξελικτικών γραμμών και στο σχηματισμό μορφολογικά διακριτών κλάδων από τους οποίους προέκυψαν οι πολυκύτταροι οργανισμοί. Δίνεται έμφαση στην χρήση μοριακών χαρακτηριστικών για τον προσδιορισμό των κυρίων ομάδων των Πρωτοζώων. 

 

Λέξεις - Κλειδιά: Κυψελιδωτά, Αχυρότριχα, Αυλακωτά, Ριζωτά, Αμοιβαδόζωα, Ακροσυμπλεγματικά, Αμοιβαδοειδής κίνηση, Κίνηση με βλεφαρίδες, Κίνηση με μαστίγια, Κύκλοι ζωής Πρωτοζώων, Ελονοσία, Λεϊσμανίαση, Τρυπανοσωμίαση, Τοξόπλασμα, παρασιτισμός.

 

 

 

Παραδόσεις

Ενότητα 8. Οι Ομάδες των Πρωτοζώων (Α) (PDF)
Ενότητα 8. Οι Ομάδες των Πρωτοζώων (Α) (PPT)
Ενότητα 8. Οι Ομάδες των Πρωτοζώων (Β) (PDF)
Ενότητα 8. Οι Ομάδες των Πρωτοζώων (Β) (PPT)

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 8. Οι ομάδες των Πρωτοζώων. Διάλεξη 1η.

Οριοθέτηση μορφολογιών χαρακτηριστικών. Ταξινόμηση Πρωτοζώων.

Ενότητα 8. Οι ομάδες των Πρωτοζώων. Διάλεξη 2η.

Μορφή και λειτουργία Πρωτοζώων. Ευκαρυωτικοί οργανισμοί:Ταξινόμηση. Ομάδες Πρωτοζώων: Αχυρότριχα ή Ετερόκοντα. Φύλο Χλωρόφυτα. Φύλο Ευγληνόζωα. Ρετορταμονάδες και Διπλομονάδες. Κυψελιδωτά:Βλεφαριδοφόρα, Δινομαστιγωτά, Ακροσυμπλεγματικά. Ταξινόμηση Αμοιβάδων. Αμοιβάδες: Ακτινόποδα.

Ενότητα 8. Οι ομάδες των Πρωτοζώων. Διάλεξη 3η.

Οριοθέτηση ομάδων Πρωτοζώων που προκαλούν ασθένειες: Αμοιβάδες - Αμοιβάδωση & Πρωτογενής αμοιβαδική Μηνογγοεγκεφαλίτιδα, Μικροσπορίδια - Μικροσποριδίωση, Διπλομονάδες - Γιαρδίαση, Παραβασικά - Διενδαμοιβάδωση & Τριχομονάδωση, Κινητόπλαστα - Λεϊσμανίαση & Τρυπανοσωμίαση.

Ενότητα 8. Οι ομάδες των Πρωτοζώων. Διάλεξη 4η.

Κινητόπλαστα: Ασθένειες. Τρυπανοσωμίαση. Κυψελιδωτά: Ασθένειες. Δινομαστιγωτά: Βαλαντιδίωση. Ακροσυμπλεγματικά: Μπαμπεσίαση, Κρυπτοσποριδίωση, Κυκλοσπορίωση, Ισοσπορίαση, Τοξοπλάσμωση, Ελονοσία.

Ενότητα 8. Εργαστηριακή Άσκηση Πρωτόζωα.

Εισαγωγή: Παρατήρηση παρασκευασμάτων. Παρατήρηση ζωντανών οργανισμών. Χρώση με χρωστικές.

 

Εργαστήρια

Ενότητα 8. Εργαστηριακή Άσκηση Πρωτόζωα (PDF)
Ενότητα 8. Εργαστηριακή Άσκηση Πρωτόζωα (PPT)

 

Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

Εργαστηριακή ΄Ασκηση ΠΡΩΤΟΖΩΑ (PDF)
Εργαστηριακή ΄Ασκηση ΠΡΩΤΟΖΩΑ (DOC)

 

Βίντεο

Ενότητα 8. "Malaria in the 21st century"

Η Μαλάρια κατά τον 21ο αιώνα

Ενότητα 8. "Malaria mosquito"

Μαλάρια

Ενότητα 8. " Malaria human"

Μαλάρια