Λειτουργική

Ενότητες

Γένεση και πρώτη εξέλιξη της χριστιανικής Λατρείας

Σχέσεις εβραϊκής και χριστιανικής Λατρείας, Επιδράσεις και διαφοροποίηση.

 

Λέξεις - κλειδιά: Εβραϊκή Λατρεία, Ναός, Συναγωγή, Σάββατο, Κυριακή, Πάσχα, Πεντηκοστή, Ψαλμοί, Εγκαίνια ναών, Θυμίαμα