Πληροφορική Ι (MATH361)

Ενότητες

Ενότητα 7: Αλγόριθμοι γραμμικής άλγεβρας

Ο συμβολισμός μεγάλο Ο. Εσωτερικό γινόμενο. Πολλαπλασιασμός πίνακα με διάνυσμα. Παράδειγμα πολλαπλασιασμού πίνακα με διάνυσμα. Γινόμενο πινάκων. Παράδειγμα γινόμενου πινάκων.

Λέξεις – κλειδιά: Εσωτερικό γινόμενο, Γινόμενο πινάκων

Σημειώσεις

Αλγόριθμοι γραμμικής άλγεβρας