Πληροφορική Ι (MATH361)

Ενότητες

Ενότητα 4: Πίνακες (arrays)

Δομές δεδομένων. Μονοδιάστατοι πίνακες (array). Arrays στο Matlab. Ο τελεστής : Άνω κάτω τελεία. Ο μηχανισμός της εντολής for. Είσοδος/έξοδος μονοδιάστατων πινάκων. Sprintf. Επεξεργασία με μονοδιάστατους πίνακες. Μέγιστο και ελάχιστο στοιχείο μονοδιάστατου πίνακα. Παραδείγματα με arrays. Αρχικοποίηση πινάκων. Το κόσκινο του Ερατοσθένη (3ος αιώνας π.χ.). Δισδιάστατοι πίνακες. Ειδική περίπτωση: μονοδιάστατοι πίνακες. Αναθέσεις τιμών σε μεταβλητές πινάκων. Είσοδος/έξοδος δισδιάστατων πινάκων. Επεξεργασία με δισδιάστατους πίνακες. Χρήσιμες συνάρτησες. Συναρτήσεις με παραμέτρους πίνακες. Συναρτήσεις που επιστρέφουν διανύσματα. Συναρτήσεις που επιστρέφουν πίνακες. Γραφικές παραστάσεις: η εντολή plot. Γραφική παράσταση πολυωνύμου. Υπολογισμός τιμών πολυωνύμου. Ο κανόνας του Horner. Υπολογισμός ρητών συναρτήσεων.

Λέξεις – κλειδιά: Μονοδιάστατοι πίνακες , Δισδιάστατοι πίνακες, εντολή plot

Σημειώσεις

Πίνακες (arrays)