Πληροφορική Ι (MATH361)

Ενότητες

Ενότητα 3: Συναρτήσεις

Ροή ελέγχου. Μια άλλη μορφή ροής ελέγχου: Συναρτήσεις. Η μέθοδος Newton για τετραγωνική ρίζα. Τετραγωνική ρίζα με αλγόριθμο Newton. Μια γεωμετρική προσέγγιση. Η μεγάλη ιδέα πίσω από τις συναρτήσεις. Συναρτήσεις. Σχεδιασμός συναρτήσεων, απόκρυψη υλοποίησης. Προγραμματισμός συναρτήσεων. Τοπικές μεταβλητές. Δομή προγραμμάτων: ιεραρχία συναρτήσεων. Ροή ελέγχου συνάρτησης. Συνάρτηση για έλεγχο πρώτων αριθμών Ι. Η εντολή return. Συνάρτηση για έλεγχο πρώτων αριθμών ΙΙ. Ζεύγη πρώτων αριθμών. Υπενθύμιση: διάταξη πρώτων αριθμών. Διάταξη πρώτων αριθμών.

Λέξεις – κλειδιά: Συναρτήσεις, Ροή ελέγχου συνάρτησης, εντολή return

Σημειώσεις

Συναρτήσεις