Το δομημένο περιβάλλον κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο. Κοσμική αρχιτεκτονική

Κοσμική αρχιτεκτονική. Η οργάνωση του χώρου στις βυζαντινές πόλεις και στην ύπαιθρο, τα δημόσια κτήρια, η πρωτοβυζαντινή οικία (χαρακτηριστικά, τυπολογία)

Λέξεις Κλειδιά: Οχυρώσεις, πολεοδομικό σχέδιο, δημόσια αρχιτεκτονική, ιδιωτική αρχιτεκτονική, διακόσμηση