Από την ιστορία της χριστιανικής τέχνης του 19ου αι. στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις του 21ου αι.

Από τη μελέτη των καταλοίπων της χριστιανικής τέχνης υπό το πρίσμα της ιστορίας της τέχνης και της ιστορίας της θρησκείας στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις της βυζαντινής αρχαιολογίας του σήμερα.

Λέξεις Κλειδιά: Χριστιανική τέχνη, βυζαντινή αρχαιολογία, θετικές επιστήμες