Η αντιμετώπιση της βυζαντινής αρχαιολογίας ανά τους αιώνες

Πώς αντιμετώπισαν το Βυζάντιο από την Αναγέννηση και εξής με έμφαση στην ιστοριογραφία του 17ου – 20ου αι. Η θέση της βυζαντινής αρχαιολογίας στο πρόσφατο παρελθόν και στο παρόν.

Λέξεις Κλειδιά: Δυτική ιστοριογραφία, ελληνική ιστοριογραφία, θετικισμός, ιστορικές «σχολές», Βυζάντιο και σύγχρονος κόσμος, εκθέσεις