Ενότητα 1: Εισαγωγή

Η διάρθρωση και οι στόχοι του μαθήματος. Η αναγκαιότητα της θεωρίας στην αρχαιολογική έρευνα και πρακτική. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της έννοιας θεωρίας. Η θεωρία ως ο τρόπος διάταξης και μελέτης των δεδομένων. Από της αρχαιοδιφία και την αρχαιογνωσία στην παραδοσιακή αρχαιολογία ή ιστορία του πολιτισμού.

 

Λέξεις κλειδιά: αρχαιολογική θεωρία, TAG, ορισμός θεωρίας, αρχαιοδίφες, αρχαιογνώστες, ιστορία πολιτισμού, παραδοσιακή αρχαιολογία