Όψεις / Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας

Μαρία Ευθυμίου

Περιγραφή


Στο μάθημα αυτό γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπισθούν οι μεγάλες τομές της ελληνικής ιστορίας από την εμφάνιση των Σελτζούκων  μέχρι και τις παραμονές της Επανάστασης του 1821. (Γεγονότα, θεσμοί, νοοτροπίες,  ιδεολογίες, κοινωνικές αλλαγές που χαρακτήρισαν και σηματοδότησαν την διαδρομή της ελληνικής κοινωνίας από τον 15ο έως το τέλος του 19ου αιώνα.)

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Α) τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής κοινωνίας μετά τον 11ο αι./

Β) Η άνοδος των Τούρκων

Γ)  Η κατάκτηση των βυζαντινών περιοχών από του Δυτικούς  /και τους Τούρκους

Δ)  Οι θεσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Διοίκηση.

Ε) Η θέση των zimmis στην Οθ.Αυτοκρατορία  

ΣΤ) Μεταβολές στην σύνθεση του πληθυσμού κατά την διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας

Ζ) Η Παιδεία

Η) Η οικονομία

Μαθησιακοί στόχοι

Κατάκτηση μιάς επαρκούς βάσης γνώσεων που θα επιτρέψει την κατανόηση  και ερμηνεία φαινομένων της ελληνικής ιστορίας των Νεότερων Χρόνων, αλλά και της σύγχρονης εποχής

Προτεινόμενα συγγράμματα

Στέφανος Παπαγεωργίου, Από το Γένος στο Έθνος. Η θεμελίωση του ελληνικού κράτους (1821-1862), εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2005

Βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Για την καίρια αυτή περίοδο της Ιστορίας του Ελληνισμού πολύτιμοι είναι οι τόμοι  Θ’, Ι’, ΙΑ’ της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους της Εκδοτικής Αθηνών, 1973  / οι τόμοι Α’, Β’, Γ’, Δ’ της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού του Καθηγητή Απόστολου Βακαλόπουλου, 1974 / οι τόμοι Α’ και Β’ της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού 1770 -2000, Ελληνικά Γράμματα, 2003,  όπου και επιλεγμένη Βιβλιογραφία ανά θέμα.

Ανάμεσα στο πλήθος των χρήσιμων τίτλων προτείνονται τα εξής πονήματα:

 • Σακελλαρίου, Μιχαήλ, Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν Τουρκοκρατίαν (1715 -1821), 1939
 • Ι. Γιαννόπουλος, Η διοικητική οργάνωσις της Στερεάς Ελλάδος κατά την Τουρκοκρατίαν, 1971
 • Γ. Δ. Κοντογιώργης, Kοινωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση. Οι ελληνικές κοινότητες της Τουρκοκρατίας, 1982
 • I.K. Χασιώτης, Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής Διασποράς, Βάνιας, 1993
 • Ν. Κοταρίδης, Παραδοσιακή επανάσταση και Εικοσιένα, Πλέθρον, 1993
 • Π. Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 1998
 • Ι.Κ. Χασιώτης, Μεταξύ Οθωμανικής κυριαρχίας και ευρωπαϊκής πρόκλησης. Ο ελληνικός κόσμος στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, University Studio Press, 2001
 • Τα έργα των Κ.Θ. Δημαρά / και  Π. Κιτρομηλίδη για τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό
 • Σπ. Ασδραχάς (κά), Οικονομική Ιστορία ΙΕ’ –ΙΘ’ αιώνας, τ. Α’, Β’, Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τραπέζης Πειραιώς, 2003
 • Το πιο πρόσφατα εκδοθέν πόνημα για την ιστορία του Νέου Ελληνισμού είναι εκείνο του Πέτρου Πιζάνια, Η ιστορία των Νέων Ελλήνων, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 2014, όπου και η πρόσφατη Βιβλιογραφία
 • Τέλος, διαφωτιστικό σώμα επιλεγμένων εγγράφων σχετικών με την ιστορία του Νέου Ελληνισμού εκδίδεται στο έργο του Απόστολου Βακαλόπουλου, Πηγές της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού.
Διδάσκοντες

Μαρία Ευθυμίου
Αναπλ. Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισµού (από τον 13ο αι. έως την Ελληνική Επανάσταση)
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Ενότητες

Tα χαρακτηριστικά της βυζαντινής κοινωνίας μετά τον 11ο αι.

Η άνοδος των Τούρκων 

Η κατάκτηση των βυζαντινών περιοχών από του Δυτικούς και τους Τούρκους 

Οι θεσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Διοίκηση

Η θέση των zimmis στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 

Μεταβολές στην σύνθεση του πληθυσμού κατά την διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας 

Η Παιδεία 

Η οικονομία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -