Εκπαίδευση ΙΙ

Ζαχαρούλα Σμυρναίου

Περιγραφή

ειικόνα, 2 ψηφίδες

 Σκοπός του μαθήματος είναι  να ευαισθητοποιηθούν  οι φοιτητές  σε θέματα σχετικά με:

 • τις έννοιες της αγωγής και της εκπαίδευσης
 • τους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας και τους διδακτικούς στόχους
 • τις θεωρίες μάθησης και την αξία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • τις διαφορές μεταξύ των κλασσικών θεωριών μάθησης (του συμπεριφορισμού, του κονστρουκτιβισμού, του κονστραξιονισμού, των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών και της θεωρίας της δραστηριότητας)
 • τη συναισθηματική νοημοσύνη
 • την εφαρμογή των θεωριών μάθησης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών μέσω εκπαιδευτικών σεναρίων και την διαχείριση σχολικής τάξης.

Επίσης, τη φύση των επιστημονικών εννοιών, την επιστημονική μέθοδο, την αξία του πειράματος στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη μοντελοποίηση, τις νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο Μαθήματος

3 παράλληλες γραμμές σε κάθετη διάταξη

Α. Διασάφηση βασικών παιδαγωγικών εννοιών: Εννοιολογική προσέγγιση των βασικών εννοιών της Παιδαγωγικής, όπως: Αγωγή, Εκπαίδευση, Μόρφωση, μάθηση, διδασκαλία, μόρφωση και κατάρτιση.


Β. Γενικοί σκοποί της διδασκαλίας και διδακτικοί στόχοι: Σύγχρονες προσεγγίσεις των γενικών σκοπών της διδασκαλίας. Τι είναι διδακτικός στόχος και πως προσδιορίζεται. Η χρησιμότητα των διδακτικών στόχων.


Γ. Διδακτική μάθηση και διδασκαλία: Συνοπτική προσπέλαση των θεωριών γνώσης και μάθησης. Μέθοδοι διδασκαλίας. Μορφές διδασκαλίας. Τεχνικές-μέσα. Πορεία της διδασκαλίας. Αξιολογικό σύστημα.


Δ. Φύση των επιστημονικών εννοιών, επιστημονική μέθοδος, μοντελοποίηση και πειραματική προσέγγιση: Η οικοδόμηση των επιστημονικών εννοιών (ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση), τα στάδια της επιστημονικής μεθόδου (παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων, έλεγχος υποθέσεων, κλπ.), μοντελοποίηση, η αξία του πειράματος, σύγχρονες πειραματικές προσεγγίσεις, χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Ε. Νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις: Σενάρια διδασκαλίας.


ΣΤ. Αξιολόγηση.


Ζ. Κίνητρα, Αμοιβές, Τιμωρία.


Η. Διαχείριση Σχολικής Τάξης.

Διδάσκοντες

Ζαχαρούλα Σμυρναίουεικόνα διδάσκοντος μπροστά σε πίνακα
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής.

Σύντομο Βιογραφικό

https://www.linkedin.com/pub/zacharoula-smyrnaiou/46/757/62a

https://uoa.academia.edu/ZacharoulaSmyrnaiou

Ομάδα στόχος

βέλη με δεξιόστροφη κίνηση σε κυκλική διάταξηΟι ενδιαφερόμενοι φοιτητές προέρχονται από το Βιολογικό, το Φυσικό και το Χημικό Τμήμα.

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: εικόνα στόχου (δύο κύκλοι ο ένας μέσα στον άλλο) με βέλος στο κέντρο

 • Κατανοούν σε βάθος τις βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής, όπως αγωγή, εκπαίδευση, μόρφωση, διδασκαλία, μάθηση και μόρφωση.
 • Να κατανοούν ότι η οικοδόμηση των επιστημονικών εννοιών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία όπου οι διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου και της μοντελοποίησης παίζουν καθοριστικό ρόλο.
 • Κατανοούν ότι η μαθησιακή διαδικασία είναι πολύπλοκη και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και να γνωρίζουν πιθανά προβλήματα που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν σε μια σχολική τάξη.
 • Να γνωρίζουν την βιβλιογραφία σε θέματα σχετικά με τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών
 • Να είναι σε θέση να ορίσουν τα μοντέλα, τη μοντελοποίηση και να περιγράψουν τα στάδια της επιστημονικής μεθόδου, καθώς και να αναφέρουν παραδείγματα από τη Βιολογία.
 • Να εφαρμόζουν τη νέα γνώση και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν μια σύγχρονη διδακτική παρέμβαση (σενάριο διδασκαλίας) που θα λαμβάνει υπόψη της σύγχρονες θεωρίες μάθησης, τις δυο προηγούμενες διαδικασίες (μοντελοποίηση, επιστημονική μέθοδος) καθώς και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη.
 • Να κρίνουν και να αξιολογούν διαφορετικά διδακτικά μοντέλα.
 • Να συγκρίνουν τις διαφορετικές θεωρίες μάθησης και να βλέπουν τις ομοιότητες, τις διαφορές αλλά και την πιθανότητα σύνθεσής τους.
 •  Να γνωρίζουν τα είδη της αξιολόγησης και να είναι σε θέση να φτιάξουν ένα φύλλο αξιολόγησης .
 •  Να γνωρίζουν τα είδη της αξιολόγησης και να είναι σε θέση να φτιάξουν ένα φύλλο αξιολόγησης .

 

Επιπλέον θα έχουν αποκτήσει τις βάσεις για την ενασχόληση τους με την Παιδαγωγική Ψυχολογία, την Γενική και Ειδική διδακτική, καθώς και με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη στο μαθησιακό αντικείμενο των φυσικών επιστημών.

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.εικονίδιο προαπαιτουμένων

Μέθοδοι διδασκαλίας

εικόνα, χαρτί σημειώσεις

- Κοινωνικό-κονστρουκτιβιστική και διαδραστική και συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας.

- Εργαστήριο για την παρουσίαση των εργασιών.

Μέθοδοι αξιολόγησης

φύλλο γραπτής άσκησης με ένδειξη αξιολόγησηςΛόγω του τεράστιου αριθμού των φοιτητών –γύρω στους 150- δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί διαμορφωτική ή διαγνωστική αξιολόγηση. Παρόλα αυτά για να έχει την ευκαιρία ο φοιτητής να εκφραστεί και να εξελιχτεί μέσω ανατροφοδότησης χρησιμοποιούνται δυο ειδών αξιολογήσεις: οι ενισχυτικές εργασίες και η τελική αξιολόγηση.

Έτσι, η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση την απόδοσή τους στη γραπτή τελική εξέταση αλλά και σε εργασίες (προαιρετικά) (που μπορούν να εκτελούνται από ομάδες δύο-τριών ατόμων). Οι ενισχυτικές εργασίες μπορούν να είναι μικρές συνθετικές μελέτες. Οι εργασίες προσαυξάνουν το βαθμό των γραπτών εξετάσεων, κατά 1-3 μονάδες (εφ’όσον έχουν την απαιτούμενη ποιότητα), μόνον αν ο βαθμός αυτός είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 5.

Προτεινόμενα συγγράμματα

εικονίδιο προτεινόμενων συγγραμμάτωνΣμυρναίου Ζ. (2008): «Εκπαίδευση και Τεχνολογία: Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, σελ. 240.


Κουτσούκος A. & Σμυρναίου Ζ. (2007): «Γνωστική Ψυχολογία και Διδακτική: Η συμβολή του Jean Piaget στη σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική σκέψη», Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, σελ. 255. (Το βιβλίο στην πρώτη του έκδοση είχε πάρει το Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό "Σικελιανά 2005").

Βιβλιογραφία

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία:εικόνα 2 βιβλίων, όρθια στη σειρά

 1. http://kodipheet.chem.uoi.gr/
 2. Charpak, G. (2003). Μαθητές Ερευνητές και Πολίτες. Μια πρωτοποριακή διδασκαλία των επιστημών (μετάφραση. Μήτσικα Ε., Τσικρίκας Ν ) εκδ. Σαββάλας, Αθήνα.
 3. Καριώτογλου Π. (2006). Παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου φυσικών επιστημών, εκδ. Γράφημα,  Θεσσαλονίκη.
 4. Μίχας Π. ( 2005). Η διδακτική της Οπτικής μέσα από μια Διαχρονική Ματιά, εκδόσεις Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, Αθήνα.
 5. Κολιόπουλος, Δ. (2006). Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών. Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης, εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα.
 6. Σέρογλου, Φ. (2006). Φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη, εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.
 7. Χαλκιά, Κ. (2006): Το Ηλιακό Σύστημα μέσα στο Σύμπαν - Η διαδρομή από την επιστημονική στη σχολική γνώση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο.
 8. Κολιόπουλος, Δ. (2005). Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών, εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα.
 9. Αθανασάκης Α. (1995): Παιδαγωγικές κατευθύνσεις Φυσικών Επιστημών, εκδ. Σαββάλα, Αθήνα.
 10. Arons A. (1992): Οδηγός διδασκαλίας της Φυσικής,(μετάφραση A. Βαλαδάκης ) εκδ. Τροχαλία, Αθήνα.
 11. Κασσέτας Ι. Α. (1996):  Το μακρόν Φυσική - προ του βραχέος διδάσκω, εκδ. Σαββάλα, Αθήνα.
 12. Κασσέτας Ι. Α. (2004): Το μήλο και το Κουάρκ, εκδ. Σαββάλα, Αθήνα.
 13. Βλάχος Ι. (2004): Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Η πρόταση της Εποικοδόμησης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. 
 14. Leimegnan, G & Weil-Barais, A. (1997): Η οικοδόμηση των εννοιών στη φυσική (Επιμέλεια - μετάφραση Ν. Δαπόντες, Α. Δημητρακοπούλου) εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός 1997.
 15. Σταυρίδου Ε. (1995): Μοντέλα Φυσικών Επιστημών και διαδικασίες μάθησης, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα.
 16. Ραβάνης Κ. (2003). Εισαγωγή στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.
 17. Ραβάνης Κ. (επιμέλεια) (2001). Η μύηση των μικρών παιδιών στις φυσικές επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις, Πάτρα. 
 18. Ραβάνης Κ. (1999): Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση (Διδακτική προσέγγιση), εκδ. Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, Αθήνα.
 19. Vygotsky, L. S. (1993): Σκέψη και Γλώσσα. Μετάφραση Ρόδη Α. Εκδ. Γνώση, Αθήνα.
 20. Vygotsky, L. S. (1997): Νους και Κοινωνία: Η ανάπτυξη των ανώτερων διανοητικών διεργασιών. Μετάφραση Α. Μπίμπου και Σ. Βοσνιάδου. Εκδ. Gutenberg, Αθήνα.
 21. Sutton C. (2002): Οι λέξεις, οι Φυσικές Επιστήμες και η μάθηση (επιμέλεια Π. Κόκκοτας, μετ. Μ. Κασούτας, Δ. Λαθούρης), εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα.
 22. Κουλαϊδής Β. (Επιμ.) (1995): Αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.
 23. Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., Wood-Robinson, V. (2000): Οικοδομώντας τις έννοιες των φυσικών επιστημών, εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.
 24. Driver, R., Guesne, E., Tibergien, A. (1993): Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήμες,. Μετάφραση Κρητικός Θ, Σπηλιωτοπούλου - Παπαντωνίου Β, Σταυρόπουλος Α. εκδ. Ένωση Ελλήνων Φυσικών και Τροχαλία, Αθήνα.
 25. Πατάπης, Σ. (1993): Μεθοδολογία διδασκαλίας της Φυσικής, εκδ. Συμμετρία, Αθήνα.
 26. Κόκκοτας, Π. (2002): Διδακτική των Φυσικών Επιστημών ΙΙ. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, 3η έκδοση βελτιωμένη, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.
 27. Κόκοτας Π. & Βλάχος Ι. (επιμέλεια) 2001: Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στις αρχές του 21ου αιώνα. Προβλήματα και προοπτικές, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.
 28. Μίχας Π. (2003), Η Διδασκαλία της Φυσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
 29. Τσαπαρλής Γ. (1991): Θέματα Διδακτικής Φυσικής και Χημείας στη μέση εκπαίδευση, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.
 30. Κουμαράς, Π. (2002). Οδηγός για την πειραματική διδασκαλία της φυσικής, εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη.
 31. Σπυροπούλου - Κατσάνη Δ. (2002): Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες, εκδ. τυπωθήτω Γ. Δαρδανός, Αθήνα.
 32. Σταυρίδου Ε. (2000): Συνεργατική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στο Δημοτικό Σχολείο, εκδ.  Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος.
 33. Ζησιμόπουλος Γ., Καφετζόπουλος Κ.,  Μουτζούρη -Μανούσου Ε., Παπασταματίου Ν. (2002): Θέματα διδακτικής για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα.
 34. Κουρεμένος Κ. (1993): Η διδακτική Φυσικών Μαθημάτων στο Γυμνάσιο και Λύκειο, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.
 35. Κολιόπουλος Δ. (επιμέλεια) (1993). Η πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην Ελλάδα, εκδόσεις Πνευματικού, Αθήνα.
 36. Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V. (1999): Οικοδομώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών- Μια Παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των μαθητών (επιμέλεια Π. Κόκκοτας, μετάφραση Μ. Χατζή), εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα.
Περισσότερα

εικόνα, πένα πάνω σε σημειώσεις

Άλλα προτεινόμενα μαθήματα του Ιδρύματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών:

 • Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών
 • Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής

Ενότητες

Εικόνα του αριθμού 1Διασάφηση βασικών παιδαγωγικών εννοιών: Εννοιολογική προσέγγιση των βασικών εννοιών της Παιδαγωγικής, όπως: Αγωγή, Εκπαίδευση, Μόρφωση, μάθηση, διδασκαλία, μόρφωση και κατάρτιση.

Λέξεις κλειδιά: αγωγή, εκπαίδευση, μόρφωση, μάθηση, διδασκαλία

Εικόνα του αριθμού 2Γενικοί σκοποί της διδασκαλίας και διδακτικοί στόχοι: Σύγχρονες προσεγγίσεις των γενικών σκοπών της διδασκαλίας. Τι είναι διδακτικός στόχος και πως προσδιορίζεται. Η χρησιμότητα των διδακτικών στόχων.

Λέξεις κλειδιά: σκοπός, διδακτικοί στόχοι, γνωστικοί στόχοι, ψυχοκινητικοί στόχοι, συναισθηματικοί στόχοι

Εικόνα του αριθμού 3Διδακτική μάθηση και διδασκαλία: Συνοπτική προσπέλαση των θεωριών γνώσης και μάθησης. Μέθοδοι διδασκαλίας. Μορφές διδασκαλίας. Τεχνικές-μέσα. Πορεία της διδασκαλίας. Αξιολογικό σύστημα.

Λέξεις κλειδιά: συμπεριφορισμός, κονστρουκτιβισμός, κονστραξιονισμός, κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, θεωρία της δραστηριότητας

Εικόνα του αριθμού 4Φύση των επιστημονικών εννοιών, επιστημονική μέθοδος, μοντελοποίηση και πειραματική προσέγγιση: Η οικοδόμηση των επιστημονικών εννοιών (ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση), τα στάδια της επιστημονικής μεθόδου (παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων, έλεγχος υποθέσεων, κλπ.), μοντελοποίηση, η αξία του πειράματος, σύγχρονες πειραματικές προσεγγίσεις, χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Λέξεις κλειδιά: επιστημονική μέθοδος,  παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων, έλεγχος υποθέσεων, πειραματισμός, μοντελοποίηση, ΤΠΕ, δημιουργικότητα

Εικόνα του αριθμού 5Νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις: Σενάρια διδασκαλίας.Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό τη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα σχετικά με την έννοια του «Σεναρίου» και την αξιολόγησή του. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι θα προσεγγίσουν εννοιολογικά τον ορισμό του σεναρίου και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και τα δομικά του συστατικά. Επιπλέον, θα συζητήσουν την αξιολόγηση ενός σεναρίου  ως προς τη διαδικασία υλοποίησης, τα εργαλεία καθώς και την προσαρμογή και την  επεκτασιμότητα αυτού.

Λέξεις κλειδιά: σενάρια, δομή σεναρίου, προστιθέμενη αξία σεναρίου, καινοτομίες σεναρίου, πλαίσιο εφαρμογής σεναρίου, δραστηριότητες & ροή δραστηριοτήτων, κοινωνική ενορχήστρωση

Εικόνα του αριθμού 6Κίνητρα, Αμοιβές, Τιμωρία: Στο μάθημα αυτό θα μάθουν για τα είδη των κινήτρων και το διαχωρισμός τους σε εγγενή και εξωτερικά,  καθώς και τη χρησιμότητά τους στην εκπαίδευση. Επίσης, θα μάθουν πότε και σε ποιο βαθμό πρέπει να χρησιμοποιούν τις αμοιβές και τις τιμωρίες.

Λέξεις κλειδιά: εγγενή κίνητρα, εξωτερικά κίνητρα, αμοιβές, τιμωρία

Εικόνα του αριθμού 7Αξιολόγηση: Στο μάθημα αυτό θα συλλογιστούν τις έννοιες αξιολόγηση δεξιοτήτων, εννοιών και διαδικασιών, όπως και τις σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με την αξιολόγηση που κάνουν λόγω για την υπεροχή της διαμορφωτικής αξιολόγησης έναντι της αθροιστικής ή τελικής αξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση δεξιοτήτων, αξιολόγηση εννοιών, αξιολόγηση διαδικασιών, διαμορφωτική αξιολόγηση, αθροιστική αξιολόγηση

Εικόνα του αριθμού 8Διαχείριση Σχολικής Τάξης: Στο μάθημα αυτό θα μάθουν να διαχειρίζονται παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, παραβατικής συμπεριφοράς και «άτακτους μαθητές».

Λέξεις κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, παραβατική συμπεριφορά

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -