Φιλοσοφία της Ιστορίας και του Πολιτισμού

Άννα Λάζου

Περιγραφή

Στο μάθημα Φιλοσοφία της Ιστορίας και του Πολιτισμού Η΄ εξαμήνου, παρουσιάζονται βασικά θέματα φιλοσοφικής ανθρωπολογίας και συνδέονται οι έννοιες του πολιτισμού και της ιστορίας με αυτά.

Η φιλοσοφική ερμηνεία του πολιτισμού (20ός αιώνας): ως ερμηνεία των μεθοδολογικών θεμελίων των πνευματικών επιστημών (Νεοκαντιανισμός)· ως κριτική του πολιτισμού (Spengler)· ως αντιπαράθεση με τα πολιτιστικά επιτεύγματα του ανθρώπου και την έννοια του πολιτισμού (Herder, Toynbee), καθώς και με τις ανθρωπολογικές βάσεις του πολιτισμού. Αναλύεται επί πλέον φιλοσοφικά η έννοια της Ιστορίας και παρουσιάζονται θεωρίες ερμηνείας κι εξήγησης της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Νεότερων χρόνων.

Δίδεται έμφαση σε μορφές τέχνης που εκφράζουν στάδια του πολιτισμού ως παράγωγα της διαλεκτικής σχέσης ανθρώπου και πολιτισμού με βάση τη Φιλοσοφία του (Η Γέννηση της τραγωδίας κ.ά.).

Ειδικότερες θεματικές: Η έννοια και η ουσία του ανθρώπου. Άνθρωπος και φύση.  Ο άνθρωπος ως δημιουργός. Σχέση ανθρώπου και πολιτισμού. Μ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

α) Περιεχόμενο, σκοπός και μέθοδος του μαθήματος και παρουσίαση της βιβλιογραφίας

β) Εισαγωγή στις βιωματικές εφαρμογές της φιλοσοφίας στην ιστορία του πολιτισμού

γ) Εισαγωγή στη φιλοσοφική σημασία των εννοιών Ιστορία - Πολιτισμός και οδηγίες συγγραφής των εργασιών

δ) Φιλοσοφία και Τέχνη : μια ιστορική τοποθέτηση

ε) Φιλοσοφική Ανθρωπολογία: Φιλοσοφία –παιδαγωγική - ίαση (Βιοηθική και Αισθητική) - Ο χορός ως δίαυλος αισθητικής και καλλιτεχνικής αγωγής

στ) Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Ιστορίας του Χέγκελ και οι επιδράσεις της - Η αρχαία ελληνική τραγωδία κατά την φιλοσοφία του Hegel

ζ) Εισαγωγή στις φιλοσοφικές βάσεις της θεωρίας του ιστορικού υλισμού ως απόρροιας άλλων θεωριών και φιλοσοφικο-ϊστορικών αντιλήψεων του 19ου αιώνα

η) Διαχρονικότητα του Ελληνικού πολιτισμού Ι -Αρχαία Ελληνική Μουσική και Φιλοσοφία – Η εξέλιξη του χορού: Φιλοσοφικές προσεγγίσεις κι ερμηνείες

θ) Διαχρονικότητα του Ελληνικού πολιτισμού ΙΙ - Αισθητικές αξίες στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο: Ο αντίκτυπος τους σήμερα

ι) Η σύγχρονη θεωρία του χάους και οι φιλοσοφικές εφαρμογές της - Ο χορός των ατόμων: Σύγχρονο χοροθέατρο - από το μοντέρνο στο μεταμοντέρνο

ια) Ο άνθρωπος δημιουργός της ιστορίας και του πολιτισμού : σύνοψη της σειράς των μαθημάτων Ι

ιβ) Ο άνθρωπος δημιουργός της ιστορίας και του πολιτισμού : σύνοψη της σειράς των μαθημάτων ΙΙ

ιγ) Βιωματικές εφαρμογές της τέχνης και της φιλοσοφίας στον σημερινό κόσμο: έμπρακτα παραδείγματα με τη συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας και των σπουδαστών

Μαθησιακοί στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν το περιεχόμενο και την ιστορική πλαισίωση των εννοιών και των φιλοσοφικών προβλημάτων που σχετίζονται με την ιστορία και τον πολιτισμό στην νεότερη και σύγχρονη κυρίως φιλοσοφική γραμματεία. Θα μπορούν να εφαρμόσουν τις έννοιες  αυτές και την κατανόησή τους σε ειδικά θέματα ενδιαφέροντός τους και μέσω της προσωπικής τους έρευνας ή σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευόμενους θα μάθουν να συνοψίζουν, να παρουσιάζουν τις απόψεις και τις γνώσεις τους και να εντάσσονται στο φιλοσοφικό διάλογο και σε σύγχρονα προβλήματα του ανθρώπου και της κοινωνίας. Περαιτέρω στόχος των σεμιναρίων αυτών είναι η βίωση της φιλοσοφίας μέσω δημιουργικών δράσεων και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Βιβλιογραφία

Ελληνικά

 1. Θ. Βέικου, Θεωρία και μεθοδολογία της Ιστορίας, Θεμέλιο, 1987 (εξαντλημένο),
 2. Του ίδιου, Ιστορία και Φιλοσοφία, Θεμέλιο, 1999,
 3. Friedrich Nietzsche, Η Γέννηση της τραγωδίας, εκδόσεις Νησίδες, μετφρ. Ζήση Σαρίκα κ. ά.

Αγγλικά

 1. George Patios, Kierkegaard on the Philosophy of History, Palgrave Macmillan, 2014
 2. Anthony K. Jensen, Helmut Heit, Nietzsche as a Scholar of Antiquity, A&C Black, 2014
 3. Anthony K. Jensen, Nietzsche's Philosophy of History, Cambridge University Press, 2013
 4. Robert R. Williams, Tragedy, Recognition, and the Death of God: Studies in Hegel and Nietzsche, Oxford University Press, 2012 
 5. Robert Sinnerbrink, "Recognition or Decentred Agency? Philosophical Culture and its Discontents", Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy, Vol 3, No 2-3 (2007)

Γερμανικά

 1. Die Funken Des Freien Geistes: Neuere Aufs Tze Zu Nietzsches PhilosophieDer Zukunft, in Volker Gerhardt | Jan-Christoph Heilinger | Nikolaos Loukidelis , Nietzsche Heute (series), Walter De Gruyter Inc, 2011
 2. Nikolaos Loukidelis, "Es denkt": Ein Kommentar zum Aphorismus 17 aus ,Jenseits von Gut Böse',  Konigshausen & Neumann, Jul 2013
Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος ΦΠΨ και Ενδιαφερόμενοι φοιτητές άλλων τμημάτων για τη θεματική περιοχή «Φιλοσοφία και Τέχνη»

Προαπαιτούμενα
 • Πρόσβαση στη βασική βιβλιογραφία μέσω της η-τάξης : ΦΣ 118 (ΦΣ 21) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - SEMINARS OF PHILOSOPHY OF HISTORY AND CULTURE
 • Κωδικός μαθήματος  : http://eclass.uoa.gr/courses/PPP159/
 • Σταθερή παρακολούθηση και συγγραφή εργασίας
Διδάσκοντες
Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου

Κωνσταντίνος Καλαχάνης, PhD Philosophy

Ιωάννα Μάστορα, PhD Philosophy

Γεώργιος Πατιός, PhD Philosophy

Ενότητες

α) Περιεχόμενο, σκοπός και μέθοδος του μαθήματος.

β) Εισαγωγή στη φιλοσοφική σημασία των εννοιών Ιστορία – Πολιτισμός.

γ) Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Ιστορίας του Hegel και οι επιδράσεις της - Η αρχαία ελληνική τραγωδία κατά την φιλοσοφία του Hegel.

δ) Εισαγωγή στις φιλοσοφικές βάσεις της θεωρίας του ιστορικού υλισμού ως απόρροιας άλλων θεωριών και φιλοσοφικο-ϊστορικών αντιλήψεων του 19ου αιώνα.

α) Φιλοσοφία και Τέχνη: μια ιστορική τοποθέτηση

β) Φιλοσοφική Ανθρωπολογία: Φιλοσοφία –παιδαγωγική - ίαση (Βιοηθική και Αισθητική) - Ο χορός ως δίαυλος αισθητικής και καλλιτεχνικής αγωγής

γ) Η σύγχρονη θεωρία του χάους και οι φιλοσοφικές εφαρμογές της

δ) Ο άνθρωπος δημιουργός της ιστορίας και του πολιτισμού : σύνοψη της σειράς των μαθημάτων

α) Αρχαία Ελληνική Μουσική και Φιλοσοφία

β) Η εξέλιξη του χορού: Φιλοσοφικές προσεγγίσεις κι ερμηνείες

γ) Αισθητικές αξίες στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο: Ο αντίκτυπός τους σήμερα

α) Εισαγωγή στις βιωματικές εφαρμογές της φιλοσοφίας στην ιστορία του πολιτισμού

β) Ο χορός των ατόμων: Σύγχρονο χοροθέατρο - από το μοντέρνο στο μεταμοντέρνο

γ) Βιωματικές εφαρμογές της τέχνης και της φιλοσοφίας στον σημερινό κόσμο: έμπρακτα παραδείγματα με τη συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας και των σπουδαστών

Παρουσιάσεις - Εργασίες

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -