Πρακτική Άσκηση

Δέσποινα Πόταρη, Γιώργος Ψυχάρης

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει να προετοιμάσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να συνδέσουν γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και ιδιαίτερα μέσα από μαθήματα της ειδίκευσης της Διδακτικής των Μαθηματικών με τη διδακτική πράξη.

Το μάθημα θα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις στο πανεπιστήμιο με τον υπεύθυνο καθηγητή , εβδομαδιαίες επισκέψεις στο σχολείο καθώς και μια εβδομάδα αποκλειστικής διδασκαλίας στο σχολείο.

Στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αντιμετωπίσουν περιοχές των μαθηματικών που περιλαμβάνονται στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα όπως γεωμετρία, άλγεβρα, συναρτήσεις, τις οποίες θα αναλύσουν τόσο από επιστημολογικής όσο και από διδακτικής πλευράς. Η ανάλυση αυτή θα γίνει μέσα από μια σειρά από δραστηριότητες όπως για παράδειγμα, η παρουσίαση και συζήτηση σχετικών άρθρων από τους φοιτητές και το διδάσκοντα, η παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών και η ανάλυση τους, η μελέτη του αναλυτικού προγράμματος και των σχολικών εγχειριδίων, η ανάλυ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Δραστηριότητες του προγράμματος

Επισκέψεις στο σχολείο

  • 3 παρακολουθήσεις μαθημάτων – Συζήτηση με τον εκπαιδευτικό της τάξης πριν και μετά τη διδασκαλία  
  • Διερεύνηση της σκέψης μιας ομάδας μαθητών- μαθητριών αναφορικά με μια μαθηματική έννοια μέσα από μια δραστηριότητα που θα οργανώσουν οι φοιτητές – φοιτήτριες
  • Ενσωμάτωση ενός διδακτικού εργαλείου   στη διδασκαλία ενός μαθήματος από τους φοιτητές - φοιτήτριες
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας διεπιστημονικής δραστηριότητας (π.χ από άλλες επιστήμες, από την ιστορία των μαθηματικών, από τη μαθηματική λογοτεχνία, από την πραγματική ζωή) στη διδασκαλία ενός μαθήματος.
  • Διδασκαλία μαθηματικών σε μια τάξη για μια εβδομάδα (σχέδιο μαθήματος – χρησιμοποίηση διαφορετικών προσεγγίσεων)

 

Συναντήσεις στο Πανεπιστήμιο

Στις συναντήσεις στο πανεπιστήμιο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πειραματίζονται σε καταστάσεις που θα τους βοηθήσουν στις διδασκαλίες που θα κάνουν αλλά και γενικότερα στο να μεταφέρουν γνώσεις που έχουν αποκτήσει τόσο στα μαθηματικά όσο και στη διδακτική τους στην πράξη. Κάποιες από τις δραστηριότητες που θα γίνουν στις συναντήσεις θα είναι:

  • Παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων διδακτικών επεισοδίων, εντοπισμός αξόνων (π.χ οι αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται στο μάθημα, οι στρατηγικές που αναπτύσσουν οι μαθητές), και ανάλυση των επεισοδίων ως προς τους άξονες που θα καθοριστούν.
  • Μελέτη της παρουσίασης μιας έννοιας μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα και στα σχολικά εγχειρίδια (π.χ πως παρουσιάζεται η έννοια της συνάρτησης στο αναλυτικό πρόγραμμα και στα σχολικά εγχειρίδια)
  • Ανάλυση γραπτών μαθητών
  • Πειραματισμός με διάφορες προσεγγίσεις – Σχεδιασμός διδακτικών εργαλείων
Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα στοχεύει να προετοιμάσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να συνδέσουν γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και ιδιαίτερα μέσα από μαθήματα της ειδίκευσης της Διδακτικής των Μαθηματικών με τη διδακτική πράξη.

Βιβλιογραφία

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα χρησιμοποιούν άρθρα που θα τους δίνει η διδάσκουσα καθώς και προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Το μάθημα θα περιλαμβάνει παραδόσεις του διδάσκοντα καθώς και μια σειρά από σύντομες εργασίες που θα παρουσιάζουν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η συμμετοχή τόσο στο σχολείο όσο και στο πανεπιστήμιο είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση θα γίνει μέσα από φάκελο εργασιών που θα παραδώσουν οι φοιτητές/τριες καθώς και από γραπτές εξετάσεις. Στο φάκελο εργασιών θα περιλαμβάνονται  οι εργασίες που θα κάνουν οι φοιτητές στο σχολείο καθώς και αυτές που θα κάνουν στο Πανεπιστήμιο.

Προαπαιτούμενα

Το μάθημα δεν έχει προαπαιτούμενα

Διδάσκοντες

Πόταρη Δέσποινα

Θέση: Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διδακτική Μαθηματικών (αντιλήψεις μαθητών, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μελέτη διδασκαλίας στη σχολική τάξη)

email: dpotari@math.uoa.gr

Τηλέφωνο: 210-7276512

FAX: 210/7276410

Γραφείο:121

 

Γεώργιος Ψυχάρης

Θέση : Λέκτορας

e-mail : gpsych [ΑΤ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276360

Fax : 210-7276410

Γραφείο : 111

Ομάδα στόχος

Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να κάνουν πρακτική άσκηση σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προτεινόμενα συγγράμματα

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα χρησιμοποιούν άρθρα που θα τους δίνει η διδάσκουσα καθώς και προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Ενότητες

Τι είναι κρίσιμο συμβάν, Χαρακτηριστικά των κρίσιμων συμβάντων, Κατηγορίες κρίσιμων συμβάντων, Η οργάνωση της πρακτικής άσκησης, Η φιλοσοφία της πρακτικής άσκησης, Η δομή της πρακτικής άσκησης, Οι παρακολουθήσεις, Διδακτικές παρεμβάσεις

Λειτουργίες της απόδειξης, Προκλήσεις της μαθηματικής απόδειξης από την οπτική της Διδακτικής των Μαθηματικών, Μορφές απόδειξης, Προτάσεις για τη διδασκαλία της απόδειξης, Σημειώσεις παρατήρησης, Βασικές αρχές της παρατήρησης

Αντιλήψεις για τη γωνία, Διδασκαλία και μάθηση της έννοιας της γωνίας, Δυσκολίες μαθητών με το μέγεθος των γωνιών, Ιδέες για τη διδασκαλία της γωνίας, Επιχειρηματολογία και απόδειξη στη διδασκαλία των μαθηματικών, Η απόδειξη στη Διδακτική των Μαθηματικών, Ερωτήματα γύρω από την απόδειξη, Η έρευνα πάνω στην απόδειξη, Η απόδειξη ως ένα έργο επίλυσης προβλήματος, Διαφορετικές προσεγγίσεις απόδειξης που οι φοιτητές χρησιμοποιούν, Τι μαθαίνει ένας μαθητής από μια διαδικαστική απόδειξη;, Συντακτική απόδειξη, Σημασιολογική απόδειξη, Η μαθηματική απόδειξη στο Λύκειο, Η στροφή στο ρόλο της μαθηματικής απόδειξης, Εμπειρικές αιτιολογήσεις, Άτυπες αποδείξεις, Αποδεικτικά νοητικά σχήματα των μαθητών για την απόδειξη, Ταξινόμηση των νοητικών αποδεικτικών σχημάτων, Προτάσεις για τη διδασκαλία της απόδειξης

Επιστημολογική ανάλυση της έννοιας, Aντιλήψεις/δυσκολίες των μαθητών, Η γωνία στον τρισδιάστατο χώρο

H έννοια της μαθηματικής δραστηριότητας, Εκπαιδευτική δραστηριότητα, Χαρακτηριστικά μιας δραστηριότητας μαθηματικών, Τι είναι μια δραστηριότητα μαθηματικών, Ζητήματα σχεδιασμού μιας δραστηριότητας μαθηματικών, Πτυχές μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας

Παράδειγμα μοντελοποίησης στην Άλγεβρα Α’ Λυκείου, Χαρακτηριστικά των έργων μοντελοποίησης, Διαφορές ανάμεσα στην παραδοσιακή αντίληψη εφαρμοσμένων προβλημάτων και δραστηριοτήτων μοντελοποίησης, Κύκλοι μοντελοποίησης, Παραδείγματα προβλημάτων μοντελοποίησης, Αρχές ανάπτυξης προβλημάτων μοντελοποίησης

Αριθμοί- αλγεβρικές εκφράσεις, H μετάβαση από την αριθμητική στην άλγεβρα, Θέματα που αφορούν στην εισαγωγή της  Άλγεβρας, Παρεμβατικές προσεγγίσεις στην «Προ- άλγεβρα», Προσεγγίσεις της «Πρώιμης Άλγεβρας», Απόψεις για την Άλγεβρα, Η αριθμητική και ο αριθμητικός συλλογισμός ως  αρχή στην πρώιμη άλγεβρα, Η αριθμητική και ο ποσοτικός συλλογισμός ως αρχή στην πρώιμη άλγεβρα, Αριθμητική και συναρτήσεις

Εδώ θα βρείτε άρθρα και υλικά για περεταίρω μετέλη

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -