Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής

Ανδρέας Παπανδρέου

Περιγραφή

Η Μικροοικονομική αναλύει την συμπεριφορά των επί μέρους μονάδων μιας οικονομίας. Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αντιληφθεί τον τρόπο λειτουργίας του μικροοικονομικού συστήματος ώστε να είναι σε θέση να αναλύει συγκεκριμένα θέματα χρησιμοποιώντας θεωρητικές αρχές και εμπειρικά εργαλεία.

Στη διάρκεια των παραδόσεων θα καλυφθούν:

 • Θεωρία του Καταναλωτή: Προτιμήσεις και Ωφέλεια. Επιλογή. Εισόδημα και Υποκατάσταση. Ατομική και Αγοραία Συνάρτηση Ζήτησης. Πλεόνασμα Καταναλωτή. Αγορά και Πώληση Αγαθών. Διαχρονική Επιλογή.

 • Θεωρία Παραγωγής - Κόστους: Θεωρία παραγωγής. Θεωρία Βραχυχρόνιου Κόστους. Μεγιστοποίηση Κέρδους - Προσφορά. Τέλειος Ανταγωνισμός (βραχυχρόνια ανάλυση). Ισορροπία Αγοράς - Αποτελεσματικότητα.
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές εξετάζουν το βασικό υπόδειγμα της οικονομικής που χρησιμοποιείται για να μελετήσει τις επιλογές των ατόμων στους ρόλους τους ως καταναλωτές και παραγωγοί και πώς αυτές οι ατομικές επιλογές επηρεάζουν τις αγορές. Οι κεντρικές θεματικές συμπεριλαμβάνουν την θεωρία της κατανάλωσης και παραγωγής. Σκοπός  του  μαθήματος  είναι ο  φοιτητής  να  αντιληφθεί  τον  τρόπο λειτουργίας του μικροοικονομικού συστήματος ώστε να είναι σε θέση να αναλύει συγκεκριμένα θέματα χρησιμοποιώντας θεωρητικές αρχές και εμπειρικά εργαλεία. 

Στη διάρκεια των παραδόσεων θα καλυφθούν: 

 • Θεωρία του Καταναλωτή
  • Προτιμήσεις και Ωφέλεια.
  • Επιλογή
  • Εισόδημα και Υποκατάσταση
  • Ατομική και  Αγοραία  Συνάρτηση  Ζήτησης
  • Πλεόνασμα Καταναλωτή
  • Αγορά και Πώληση Αγαθών.
 • Θεωρία Παραγωγής – Κόστους
  • Θεωρία παραγωγής
  • Θεωρία Βραχυχρόνιου Κόστους
  • Μεγιστοποίηση Κέρδους
  • Προσφορά
  • Τέλειος Ανταγωνισμός (βραχυχρόνια ανάλυση)
  • Ισορροπία Αγοράς - Αποτελεσματικότητα
Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • γνωρίζουν την δομή και τις υποθέσεις στα κεντρικά υποδείγματα της μικροοικονομικής ανάλυσης και πώς διαφοροποιούνται οι προβλέψεις των υποδειγμάτων όταν αλλάζουν οι υποθέσεις
 • να αντιλαμβάνονται την χρήση και να επιλύουν προβλήματα βελτιστοποίησης υπό περιορισμούς
 • να αποκτήσουν άνεση με τις μεθόδους λογισμού που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση μικροοικονομικών προβλημάτων σε προχωρημένα θέματα
 • να μπορούν να εξηγήσουν με μη-τεχνικούς όρους τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τα υποδείγματα των προχωρημένων μικροοικονομικών θεμάτων
 • να κάνουν χρήση των θεωρητικών υποδειγμάτων για την κατανόηση πραγματικών σύγχρονων προβλημάτων
Προαπαιτούμενα

Η γνώση εισαγωγικών στοιχείων της οικονομικής επιστήμης και μαθηματικού λογισμού θεωρείται δεδομένη.

Προαπαιτούμενα μαθήματα:

 • Εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση
 • Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία
 • Μαθηματικά Ι
Προτεινόμενα συγγράμματα

Βασικό εγχειρίδιο

 • Hal R. Varian (2006) Μικροοικονομική: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Τόμοι Α' και Β', Εκδόσεις Κριτική


Βοηθητικά εγχειρίδια

 • David Besanko, Ronald R. Braeutigam (2009) Μικροοικονομική, Εκδόσεις Gutenberg
 • Walter Nicholson (2008) Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές αρχές και προεκτάσεις, Τόμοι Α' και Β', Εκδόσεις Κριτική

 

Διδάσκοντες

Παπανδρέου Ανδρέας

Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα I
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών


Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητες

Θεωρία επιλογής του καταναλωτή και του παραγωγού

Εισοδηματικοί και άλλοι περιορισμοί στην επιλογή

Προτιμήσεις - Χρησιμότητα

Επιλογή (αριστοποίηση της χρησιμότητας)

Θεωρία ζήτησης (σχέσεις ζήτησης μεταξύ αγαθών, αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης, πλεόνασμα καταναλωτή, αγοραία ζήτηση)

Μεγιστοποίηση κέρδους - Ελαχιστοποίηση κόστους

Καμπύλες κόστους

Προσφορά επιχείρησης - Προσφορά κλάδου

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -