Έννοιες Φυσικών Επιστημών I

Βασίλειος Τσελφές

Περιγραφή

Το μάθημα θέτει ως βασικό σκοπό την εξοικείωση των διδασκόμενων με τις αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά στις συζητήσεις τους για το “φυσικό κόσμο” καθώς και στις παρεμβάσεις τους πάνω σε αυτόν. Οι αναπαραστάσεις αυτές συσχετίζονται στο μάθημα με τις έννοιες και πρακτικές που προτείνονται από τις φυσικές επιστήμες για τις αντίστοιχες περιγραφές και παρεμβάσεις. Ως πλαίσιο χρησιμοποιούνται θέματα από τις ενότητες της Φυσικής και της Χημείας. Η διαπραγμάτευσή τους πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ευρημάτων της διδακτικής των φυσικών επιστημών. Έμφαση δίνεται, αφενός στην κοινωνική διάσταση της δόμησης των αναπαραστάσεων και αφετέρου, στους περιορισμούς που εισάγονται όταν οι αναπαραστάσεις χρησιμοποιούνται για να παρέμβουν τα παιδιά στο φυσικό κόσμο.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

1. Γιατί διδάσκουμε Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) στη Γενική εκπαίδευση (ΓΕ);

 • Μια ιστορική και κριτική αναδρομή στους σκοπούς και τους στόχους της διδασκαλίας των ΦΕ στη ΓΕ.
 • Η στροφή της δεκαετίας του '90: επιστημονικός γραμματισμός, διεπιστημονικότητα και ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων.
 • Η στροφή της κρίσης: δημιουργικότητα - καινοτομία – επιχειρηματικότητα και διδασκαλία-μάθηση φυσικών επιστημών.
 • Κριτική ανάλυση των επιλογών του μαθήματος.


2. Εναλλακτικές όψεις της επιστήμης που προβάλλονται στην εκπαίδευση

 • Επιστημολογικές και φιλοσοφικές "εικόνες".
 • Επιστημολογικές επιλογές και κοσμοθεωρίες.


3. Θεωρίες διδασκαλίας-μάθησης στη διδακτική των ΦΕ.

 • Η παράδοση της "μεταφοράς".
 • Το "παράδειγμα" της ανακάλυψης.
 • Το κονστρουκτιβιστικό "παράδειγμα".
 • Οι κοινωνικές διαστάσεις της διδασκαλίας-μάθησης.
 • Η πρωτοσχολική (προσχολική και πρώτη σχολική) ηλικία.
 • Κονστρουκσιονισμός, διαφοροποίηση στη μάθηση - διαφοροποίηση στη διδασκαλία.


4. Σχεδιασμοί διδακτικών-μαθησιακών παρεμβάσεων: ζητήματα περιεχομένου και πρακτικών (αναπαράστασης και παρέμβασης) - ανάπτυξη και παρουσίαση διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων από ομάδες φοιτητών/τριών.

 • Θερμική αγωγιμότητα, αλλαγές φάσης, διαστολή.
 • Φως, σκιές, χρώματα.
 • Αλληλεπιδράσεις (μαγνήτες και τριβή).
 • Ρευστά (νερό και αέρας).
 • Η Γη και το Σύμπαν.


5. Αξιολόγηση μαθήματος: παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών - συζήτηση.

 

Προτεινόμενα συγγράμματα
 • Βιβλίο [5883]: Τσελφές, Β. (2002). Δοκιμή και πλάνη. Αθήνα: Νήσος
 • Βιβλίο [41959802]: Καριώτογλου, Π. & Παπαδοπούλου Π. (2014). Φυσικές επιστήμες και περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα, Gutenberg
Μαθησιακοί στόχοι
 1. Εξοικείωση με τους στόχους της διδασκαλίας ζητημάτων από τις ΦΕ: οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν συνειδητοποιήσει τους λόγους για τους οποίους περιλαμβάνουν στη διδασκαλία τους τέτοια ζητήματα.
 2. Εξοικείωση με την πολυσημία των όρων που αναπαριστούν και τις επιστημονικές έννοιες: οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να μπορούν αναγνωρίζουν τη σημασία που αποκτά ένας επιστημονικός όρος/έννοια από τη χρήση που του γίνεται και να διακρίνουν τα πλαίσια μέσα στα οποία έχει νόημα η επιστημονική σημασία των όρων.
 3. Περιορισμός του άγχους εμπλοκής των φοιτητών/τριών με ζητήματα ΦΕ (βελτίωση στάσης): οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να τολμούν να διαχειρίζονται επιστημονικές έννοιες και πρακτικές ακόμη και αν εκτιμούν ότι καταρχήν δεν διαθέτουν επαρκή γνώση γι αυτό.
 4. Αναγνώριση της κοινωνικής και γνωσιακής προσωπικότητας των μαθητών της πρωτοσχολικής ηλικίας: οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν τα επικοινωνιακά μέσα που χρησιμοποιούν τα μικρά παιδιά (τουλάχιστον αφηγηματικές τεχνικές) και να μπορούν να αναγνωρίζουν τη σημασία που αποκτούν όροι/έννοιες των ΦΕ μέσα σ' αυτά
 5. Ικανότητες διδακτικού μετασχηματισμού του περιεχομένου (δηλωτικού και διαδικαστικού) των ΦΕ: οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να μπορούν να κατασκευάζουν διδακτικά-μαθησιακά σενάρια ΦΕ που εμπλέκουν τα μικρά παιδιά ως δρώντα υποκείμενα.

 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Η Διδασκαλία πραγματοποιείται σε ενιαίο χώρο.
Μέρος των μαθημάτων περιλαμβάνει εισηγήσεις από τον διδάσκοντα και συζητήσεις.
Ένα σημαντικό μέρος των μαθημάτων περιλαμβάνει παρουσιάσεις από ομάδες φοιτητών.

Οι εργασίες (προτάσεις διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων) των ομάδων προετοιμάζονται και με τη βοήθεια του διδάσκοντα, στο εργαστήριο διδασκαλίας ΦΕ, σε μέρες και ώρες που συμφωνούνται ανά ομάδα.
Τα μαθήματα υποστηρίζονται και μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης επικοινωνίας (eclass) του Πανεπιστημίου.
Η διδακτική-μαθησιακή θεωρία πίσω από την οργάνωση των μαθημάτων είναι κονστρουξιονιστική με κοινωνιολογικό υπόβαθρο.

Ομάδα στόχος

Υποψήφιοι και εν ενεργεία φοιτητές/φοιτήτριες, και απόφοιτοι Τμημάτων/ Σχολών  Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής

Εκπαιδευτικοί ενδιαφερόμενοι/ες για τη θεματική περιοχή "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία".

Γονείς παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που ενδιαφέρονται για τον επιστημονικό γραμματισμό των παιδιών τους.

Προαπαιτούμενα

Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις: Στοιχειώδεις γνώσεις από το περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων των φυσικών επιστημών που διδάσκονται στη Γενική Εκπαίδευση.

Βιβλιογραφία

Συγγράμματα που προσφέρονται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ

 • Βιβλίο [7080]: Χρηστίδου, Β. (2008). Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις Φυσικές Επιστήμες. Ερευνητικοί προσανατολισμοί και παιδαγωγικές πρακτικές. Αθήνα: Κυριακίδης.
 • Βιβλίο [5883]: Τσελφές, Β. (2002). Δοκιμή και πλάνη. Αθήνα: Νήσος
 • Βιβλίο [41959802]: Καριώτογλου, Π. & Παπαδοπούλου Π. (2014). Φυσικές επιστήμες και περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα, Gutenberg


Άλλα βιβλία (Textbooks)

 • Χαλκιά, Κ. (2011). Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες. Αθήνα: Πατάκης.
 • Ραβάνης, Κ. (2003). Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο από τον κόσμο της Φυσικής. Αθήνα: Δίπτυχο.


Εκπαιδευτικό υλικό στο Διαδίκτυο

 • Kallery, M., Psillos, D. and Tselfes, V. (2009). Typical Didactical Activities in the Greek Early-Years Science Classroom: Do they promote science learning? International Journal of Science Education, 31(9), 1187-1204.
 • Γιαλλούση, Μ., Γιαλαμάς, Β. & Τσελφές, Β. (2013). Ανάλυση και Ερμηνεία των στοιχείων μίας Έρευνας Μικτών Μεθόδων για την Αξιολόγηση Διδακτικού Έργου στο μάθημα επιλογής «Οι έννοιες των ΦΕ» στο ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑ. Στα Πρακτικά του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των ΦΕ και των ΝΤ στην Εκπαίδευση, ΠΤΕΑ, ΠΘ, 753-760.
 • Tσελφές, Β. & Παρούση, Α. (2010). Η «εικονικότητα» της εκπαιδευτικής πράξης και η περίπτωση της διδασκαλίας-μάθησης των Φυσικών Επιστημών. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 22, 151-178.
 • Τσελφές, Β. (2011). Τα Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης «νέας γενιάς» και οι Φυσικές Επιστήμες (προσκεκλημένη ομιλία). Στο Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη: ΠΤΔΕ, ΔΠΘ, 37-45.
 • Σπυράτου, Ε. & Τσελφές, Β. (2011). Ιδέες μαθητών για έννοιες των Φυσικών Επιστημών: η σχέση τους με τη φυσική γλώσσα. Στο Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νεων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη: ΠΤΔΕ, ΔΠΘ, 931-939.
 • Τσελφές, Β. & Μουστάκα, Μ. (2004). Σχετικά με τη φύση της διδασκόμενης επιστήμης στα παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Διδασκαλία των φυσικών επιστημών – Έρευνα και πράξη, 7, 12-21.
Διδάσκοντες

Βασίλης Τσελφές 

Ο Βασίλης Τσελφές είναι καθηγητής της Φυσικής και της Διδακτικής
των Φυσικών Επιστημών  στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει, μόνος και σε συνεργασία κείμενα στην
περιοχή της φυσικής στερεού σώματος και στη διδακτική των φυσικών επιστημών.
Μερικοί ενδεικτικοί τίτλοι από τις δημοσιεύσεις του είναι: Δοκιμή και πλάνη.
Το
εργαστήριο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Νήσος, Αθήνα 2002˙
Science Education in the Knowledge Based Society (co-ed.), Kluwer, 2003˙ An  Epistemological Analysis of the Evolution of Didactical Activities in Teaching-Learning Sequences (co-auth.), International Journal in Science Education, 2004˙ Knowledge in the New Technologies (co-ed.), Peter Lang, 2005˙ Science and Theatre Education: A Cross-disciplinary Approach of Scientific Ideas Addressed to Student Teachers of Early Childhood Education (co-auth.), Science & Education, 2009˙ Typical Didactical Activities in the Greek Early-Years Science Classroom: Do they promote science learning? (co-auth.), International Journal of Science Education, 2009˙ Theatrical representation of scientific ideas: a research and development project for teaching science (Die Lehre als Schauspiel) (co-auth.), Atomium Culture Project (2013)˙ Using students- teachers’ reports of self-efficacy to evaluate an early childhood science course (co-auth.), Journal of Early Childhood Teacher Education, 2014.

http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=1896

http://www.researchers.gr/el/node/59415

https://www.researchgate.net/profile/Vasilis_Tselfes?ev=hdr_xprf

Ενότητες

Παρουσιάζονται τα διαδικαστικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του μαθήματος.

Διευκρινίζεται ότι το ζήτημα των στόχων που επιδιώκονται στη ΓΕ μέσω της διδασκαλίας-μάθησης θεμάτων που έχουν διαμορφωθεί στο χώρο άσκησης των ΦΕ. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται η θέση ότι οι στόχοι της εκπαίδευσης μέσω των ΦΕ αλλάζουν σε συνάρτηση με την κοινωνική και πολιτική δυναμική που επικρατεί στις κοινωνικές και κρατικές οντότητες, οι οποίες στηρίζουν τη ΓΕ.

Αφού οι φοιτητές/τριες εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω στο ζήτημα, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της στοχοθεσίας των Προγραμμάτων Σπουδών ΦΕ στη ΓΕ, με σταθμούς στην προπολεμική Αμερική, στον ψυχροπολεμικό δυτικό κόσμο, στην μετα-ψυχροπολεμική και παγκόσμια εποχή και στην εποχή της κρίσης.

Μετά από μια κριτική ανάλυση των ιστορικών δεδομένων και σε συνδυασμό με τις σημερινές θεσμικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκαθαρίζεται ποιους σκοπούς και στόχους θα εξυπηρετεί η διδασκαλία-μάθηση των ΦΕ που προτείνεται από το συγκεκριμένο μάθημα.

Παρουσιάζονται ιστορικά οι διαφορετικές απαντήσεις που δίνονται στο ερώτημα "τι είναι επιστήμη" από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα.

Οι διαφορετικές όψεις της επιστήμης που αναδεικνύονται από τη συγκεκριμένη συζήτηση χρησιμοποιούνται για να υποστηριχθεί ότι διαφορετικές όψεις της επιστήμης στηρίζουν διαφορετικές εκπαιδευτικές στοχοθεσίες. Στη βάση αυτής της θέσης παρουσιάζεται το επιστημολογικό μοντέλο που στηρίζει τα μαθήματα.

Στα επόμενα μαθήματα, και αφού οι φοιτητές/τριες εργαζόμενοι/ες σε ομάδες παραδώσουν ένα σχέδιο διδασκαλίας για ένα ζήτημα από τις ΦΕ, γίνεται κριτική παρουσίαση των βασικών θεωρητικών παραδοχών της διδακτικής των ΦΕ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην ιστορική τους πορεία. Πορεία παράλληλη με τις αλλαγές στην εκπαιδευτική στοχοθεσία και τις επιστημολογικές θεωρήσεις της που τις στήριζαν.

Η συζήτηση, αφού εστιαστεί στην περίπτωση της πρωτοσχολικής εκπαίδευσης, καταλήγει στη διδακτική της πρόταση: μαθητές και εκπαιδευτικοί ως μοναδικά κοινωνικά και γνωστικά υποκείμενα που επικοινωνούν με αφηγηματικές τεχνικές.

Σχεδιασμοί διδακτικών-μαθησιακών παρεμβάσεων: ζητήματα περιεχομένου και πρακτικών (αναπαράστασης και παρέμβασης) - ανάπτυξη και παρουσίαση διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων από ομάδες φοιτητών/τριών:

Στα επόμενα μαθήματα τη σκυτάλη αναλαμβάνουν οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες αφού χωριστούν σε ομάδες αναλαμβάνουν να μελετήσουν ένα από τα ακόλουθα θέμα ΦΕ.

 • Θερμότητα (θερμική αγωγιμότητα, αλλαγές φάσης, διαστολή),
 • Φως (είδωλα, σκιές, χρώματα),
 • Αλληλεπιδράσεις (μαγνήτες και τριβή),
 • Ρευστά (νερό και αέρας),
 • Η Γη και το Σύμπαν.

Στη συνέχεια και σε διαδοχικές φάσεις σχεδιάζουν, υλοποιούν και παρουσιάζουν στην αίθουσα διδασκαλίας μια διδακτική παρέμβαση που ακολουθεί τη διδακτική πρόταση.

Αξιολόγηση μαθήματος: παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών - συζήτηση:

Στο τελευταίο μάθημα γίνεται αναστοχαστική αξιολόγηση των εργασιών των ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται τα επιτεύγματα και οι αποτυχίες του συνολικού μαθήματος, σε σχέση με τους στόχους που είχαν αρχικά τεθεί.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -