Αναφορά πηγών ενότητας: Νεοανακτορική αρχιτεκτονική

Εικ. 1. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα.

Εικ. 2. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα.

Εικ. 3. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα.

Εικ. 4. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα.

Εικ. 5. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα.

Εικ. 6. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα.

Εικ. 7. Πηγή [10] : Δημοπούλου – Ρεθεμιωτάκη Ν., 2005, "Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου", Εκδόσεις Ιδρύματος Ι. Σ. Λάτση, Αθήνα. Σελ. 301.

Εικ. 8. Πηγή [10] : Δημοπούλου – Ρεθεμιωτάκη Ν., 2005, "Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου", Εκδόσεις Ιδρύματος Ι. Σ. Λάτση, Αθήνα. Σελ. 301.

Εικ. 9. Πηγή [40] : Evans A., 1921 - 1936, "The Palace of Minos at Knossos", London (Reprinted 1964). Fig. 48.

Εικ. 10. Πηγή [40] : Evans A., 1921 - 1936, "The Palace of Minos at Knossos", London (Reprinted 1964). Fig. 55.

Εικ. 11. Πηγή [40] : Evans A., 1921 - 1936, "The Palace of Minos at Knossos", London (Reprinted 1964). Fig. 49.

Εικ. 12. Πηγή [40] : Evans A., 1921 - 1936, "The Palace of Minos at Knossos", London (Reprinted 1964). Fig. 61.

Εικ. 13. Πηγή [40] : Evans A., 1921 - 1936, "The Palace of Minos at Knossos", London (Reprinted 1964). Fig. 56.

Εικ. 14. Πηγή [40] : Evans A., 1921 - 1936, "The Palace of Minos at Knossos", London (Reprinted 1964). 

Εικ. 15. Πηγή [29] : Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος Α, Εκδοτική Αθηνών, 1971. Σελ. 200-201.

Εικ. 16. Πηγή [29] : Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος Α, Εκδοτική Αθηνών, 1971. Σελ. 200-201.

Εικ. 17. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα. 

Εικ. 18. Πηγή [5] : Preziosi D. and Hitchcock L., 1999 "Aegean Art and Architecture", Oxford. 

Εικ. 19. Πηγή [41] : Cadogan G.,1976, "Palaces of Minoan Crete", London. 

Εικ. 20. Πηγή  : Προσωπική λήψη. 

Εικ. 21. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα. 

Εικ. 22. Πηγή  : Προσωπική λήψη. 

Εικ. 23. Πηγή  : Προσωπική λήψη. 

Εικ. 24. Πηγή  : Bλέπε κεφάλαιο Τοιχογραφιών. 

Εικ. 25. Πηγή  : Bλέπε κεφάλαιο Τοιχογραφιών. 

Εικ. 26. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα. 

Εικ. 27. Πηγή  : Προσωπική λήψη. 

Εικ. 28. Πηγή  : Προσωπική λήψη. 

Εικ. 29. Πηγή  : Προσωπική λήψη. 

Εικ. 30. Πηγή  : Προσωπική λήψη. 

Εικ. 31. Πηγή [21] : Myers J.W., Myers E.E., Cadogan G., (Leads), 1992. "The Aerial Atlas of Ancient Crete", Berkeley. Fig. 40.2.

Εικ. 32. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα. Εικ. 71.

Εικ. 33. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα. Εικ. 72.

Εικ. 34. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα. Εικ. 73.

Εικ. 35. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα. Εικ. 74.

Εικ. 36. Πηγή [21] : Myers J.W., Myers E.E., Cadogan G., (Leads), 1992. "The Aerial Atlas of Ancient Crete", Berkeley. Fig. 4.2.

Εικ. 37. Πηγή [21] : Myers J.W., Myers E.E., Cadogan G., (Leads), 1992. "The Aerial Atlas of Ancient Crete", Berkeley. Fig. 4.1.

Εικ. 38. Πηγή Δεν έχει εντοπιστεί. :  

Εικ. 39. Πηγή Δεν έχει εντοπιστεί. :  

Εικ. 40. Πηγή  : Προσωπική λήψη. 

Εικ. 41. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα. 

Εικ. 42. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα. 

Εικ. 43. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα. Εικ. 77.

Εικ. 44. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα. Εικ. 78.

Εικ. 45. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα. Εικ. 79.

Εικ. 46. Πηγή Δεν έχει εντοπιστεί. 

Εικ. 47. Πηγή [21] : Myers J.W., Myers E.E., Cadogan G., (Leads), 1992. "The Aerial Atlas of Ancient Crete", Berkeley. Fig. 13.3.

Εικ. 48. Πηγή [21] : Myers J.W., Myers E.E., Cadogan G., (Leads), 1992. "The Aerial Atlas of Ancient Crete", Berkeley. Fig. 13.1.

Εικ. 49. Πηγή  : Προσωπική λήψη. 

Εικ. 50. Πηγή [21] : Myers J.W., Myers E.E., Cadogan G., (Leads), 1992. "The Aerial Atlas of Ancient Crete", Berkeley. Fig. 13.6.

Εικ. 51. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα. 

Εικ. 52. Πηγή  : Διαδίκτυο. Google Earth. 

Εικ. 53. Πηγή [43] : Soles J., 2003, "Mochlos IA Period III. Neopalatial Settlement on the Coast: The 'Artisans' Quarter and the Farmhous at Chalinomouri. The Sites". INSTAP 2003, Philadelphia. Fig. 1.

Εικ. 54. Πηγή [43] : Soles J., 2003, "Mochlos IA Period III. Neopalatial Settlement on the Coast: The 'Artisans' Quarter and the Farmhous at Chalinomouri. The Sites". INSTAP 2003, Philadelphia. Fig. 2.

Εικ. 55. Πηγή [43] : Soles J., 2003, "Mochlos IA Period III. Neopalatial Settlement on the Coast: The 'Artisans' Quarter and the Farmhous at Chalinomouri. The Sites". INSTAP 2003, Philadelphia. Fig. 4.

Εικ. 56. Πηγή [43] : Soles J., 2003, "Mochlos IA Period III. Neopalatial Settlement on the Coast: The 'Artisans' Quarter and the Farmhous at Chalinomouri. The Sites". INSTAP 2003, Philadelphia. Fig. 5.

Εικ. 57. Πηγή [43] : Soles J., 2003, "Mochlos IA Period III. Neopalatial Settlement on the Coast: The 'Artisans' Quarter and the Farmhous at Chalinomouri. The Sites". INSTAP 2003, Philadelphia. Fig. 1.

Εικ. 58. Πηγή  : Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. 

Εικ. 59. Πηγή [43] : Soles J., 2003, "Mochlos IA Period III. Neopalatial Settlement on the Coast: The 'Artisans' Quarter and the Farmhous at Chalinomouri. The Sites". INSTAP 2003, Philadelphia. Fig. 56.

Εικ. 60. Πηγή [43] : Soles J., 2003, "Mochlos IA Period III. Neopalatial Settlement on the Coast: The 'Artisans' Quarter and the Farmhous at Chalinomouri. The Sites". INSTAP 2003, Philadelphia. Fig. 58, 59.

Εικ. 61. Πηγή [44] : E. Mantzourani, G. Vavouranakis and Ch. Kanellopoulos, 2005, "The Klimataria-Manares Building Reconsidered, American Journal of Archaeology, 109, 743-776. 

Εικ. 62. Πηγή [44] : E. Mantzourani, G. Vavouranakis and Ch. Kanellopoulos, 2005, "The Klimataria-Manares Building Reconsidered, American Journal of Archaeology, 109, 743-776. 

Εικ. 63. Πηγή [44] : E. Mantzourani, G. Vavouranakis and Ch. Kanellopoulos, 2005, "The Klimataria-Manares Building Reconsidered, American Journal of Archaeology, 109, 743-776. 

Εικ. 64. Πηγή [44] : E. Mantzourani, G. Vavouranakis and Ch. Kanellopoulos, 2005, "The Klimataria-Manares Building Reconsidered, American Journal of Archaeology, 109, 743-776. 

Εικ. 65. Πηγή [44] : E. Mantzourani, G. Vavouranakis and Ch. Kanellopoulos, 2005, "The Klimataria-Manares Building Reconsidered, American Journal of Archaeology, 109, 743-776. 

Εικ. 66. Πηγή [44] : E. Mantzourani, G. Vavouranakis and Ch. Kanellopoulos, 2005, "The Klimataria-Manares Building Reconsidered, American Journal of Archaeology, 109, 743-776. 

Εικ. 67. Πηγή [44] : E. Mantzourani, G. Vavouranakis and Ch. Kanellopoulos, 2005, "The Klimataria-Manares Building Reconsidered, American Journal of Archaeology, 109, 743-776. 

Εικ. 68. Πηγή [44] : E. Mantzourani, G. Vavouranakis and Ch. Kanellopoulos, 2005, "The Klimataria-Manares Building Reconsidered, American Journal of Archaeology, 109, 743-776. 

Εικ. 69. Πηγή [44] : E. Mantzourani, G. Vavouranakis and Ch. Kanellopoulos, 2005, "The Klimataria-Manares Building Reconsidered, American Journal of Archaeology, 109, 743-776. 

Εικ. 70. Πηγή [44] : E. Mantzourani, G. Vavouranakis and Ch. Kanellopoulos, 2005, "The Klimataria-Manares Building Reconsidered, American Journal of Archaeology, 109, 743-776. 

Εικ. 71. Πηγή  : Προσωπική λήψη. 

Εικ. 72. Πηγή  : Προσωπική λήψη. 

Εικ. 73. Πηγή  : Προσωπική λήψη. 

Εικ. 74. Πηγή [21] : Myers J.W., Myers E.E., Cadogan G., (Leads), 1992. "The Aerial Atlas of Ancient Crete", Berkeley. 

Εικ. 75. Πηγή [21] : Myers J.W., Myers E.E., Cadogan G., (Leads), 1992. "The Aerial Atlas of Ancient Crete", Berkeley. 

Εικ. 76. Πηγή [45] : Platon L., 1997, "The Minoan Villa in Eastern Crete. Riza, Akhladia and Prophetes Elias, Praisos: Two different Specimens of one category ?" στο R. Haegg (ed.). The Function of the Minoan Villa, Stockholm, p. 187 - 202. Fig. 11.

Εικ. 77. Πηγή  : Προσωπική εργασία. 

Εικ. 78. Πηγή [36] : Preziosi D., 1983, "Minoan Architectural Design", Berlin, New York, Amsterdam. Fig. II.3.

Εικ. 79. Πηγή  : Προσωπική εργασία. 

Εικ. 80. Πηγή  : Προσωπική εργασία. 

Εικ. 81. Πηγή  : Προσωπική εργασία. 

Εικ. 82. Πηγή  : Προσωπική εργασία. 

Εικ. 83. Πηγή [45] : Platon L., 1997, "The Minoan Villa in Eastern Crete. Riza, Akhladia and Prophetes Elias, Praisos: Two different Specimens of one category ?" στο R. Haegg (ed.). The Function of the Minoan Villa, Stockholm, p. 187 - 202. Fig. 18.

Εικ. 84. Πηγή [42] : Προσωπική λήψη. 

Εικ. 85. Πηγή [45] : Platon L., 1997, "The Minoan Villa in Eastern Crete. Riza, Akhladia and Prophetes Elias, Praisos: Two different Specimens of one category ?" στο R. Haegg (ed.). The Function of the Minoan Villa, Stockholm, p. 187 - 202. Fig. 18.

Εικ. 86. Πηγή [21] : Myers J.W., Myers E.E., Cadogan G., (Leads), 1992. "The Aerial Atlas of Ancient Crete", Berkeley. 

Εικ. 87. Πηγή [21] : Myers J.W., Myers E.E., Cadogan G., (Leads), 1992. "The Aerial Atlas of Ancient Crete", Berkeley. 

Εικ. 88. Πηγή  : Προσωπική εργασία. 

Εικ. 89. Πηγή [47] : Davaras C., 1997, "The Cult Villa at Makrygialos", στο R.Haegg (ed.) The Function of the Minoan Villa, Stockholm, p. 117 - 135. 

Εικ. 90. Πηγή [47] : Davaras C., 1997, "The Cult Villa at Makrygialos", στο R.Haegg (ed.) The Function of the Minoan Villa, Stockholm, p. 117 - 135. 

Εικ. 91. Πηγή [47] : Davaras C., 1997, "The Cult Villa at Makrygialos", στο R.Haegg (ed.) The Function of the Minoan Villa, Stockholm, p. 117 - 135. 

Εικ. 92. Πηγή [47] : Davaras C., 1997, "The Cult Villa at Makrygialos", στο R.Haegg (ed.) The Function of the Minoan Villa, Stockholm, p. 117 - 135. 

Εικ. 93. Πηγή [36] : Preziosi D., 1983, "Minoan Architectural Design", Berlin, New York, Amsterdam. Fig. I.11.

Εικ. 94. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα. Εικ. 89.

Εικ. 95. Πηγή [59] : Tsipopoulou M., 1999, "Before, During, After: The Architectural Phases of the Palatial Building at Petras, Siteia", in Betancourt P.P, Karageorghis V., Laffineur R., and Niemeier W.D. (eds) MELETEMATA, Studies in Aegean Archaeology presented to Malcolm H. Wiener as he enters his 65th year, Aegaeum 20, 847-855. 

Εικ. 96. Πηγή [59] : Tsipopoulou M., 1999, "Before, During, After: The Architectural Phases of the Palatial Building at Petras, Siteia", in Betancourt P.P, Karageorghis V., Laffineur R., and Niemeier W.D. (eds) MELETEMATA, Studies in Aegean Archaeology presented to Malcolm H. Wiener as he enters his 65th year, Aegaeum 20, 847-855. 

Εικ. 97. Πηγή [59] : Tsipopoulou M., 1999, "Before, During, After: The Architectural Phases of the Palatial Building at Petras, Siteia", in Betancourt P.P, Karageorghis V., Laffineur R., and Niemeier W.D. (eds) MELETEMATA, Studies in Aegean Archaeology presented to Malcolm H. Wiener as he enters his 65th year, Aegaeum 20, 847-855. 

Εικ. 98. Πηγή [59] : Tsipopoulou M., 1999, "Before, During, After: The Architectural Phases of the Palatial Building at Petras, Siteia", in Betancourt P.P, Karageorghis V., Laffineur R., and Niemeier W.D. (eds) MELETEMATA, Studies in Aegean Archaeology presented to Malcolm H. Wiener as he enters his 65th year, Aegaeum 20, 847-855. 

Εικ. 99. Πηγή  : Προσωπική λήψη. 

Εικ. 100. Πηγή  : Προσωπική λήψη. 

Εικ. 101. Πηγή [42] : Προσωπική λήψη. 

Εικ. 102. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα. Εικ. 90.

Εικ. 103. Πηγή [21] : Myers J.W., Myers E.E., Cadogan G., (Leads), 1992. "The Aerial Atlas of Ancient Crete", Berkeley. 

Εικ. 104. Πηγή [18] : Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Βάνια Νινιού-Κινδέλη (επιμ. έκδοσης) χωρίς χρονολογία έκδοσης, "Αρχαίοι Τόποι και Μνημεία, Νομός Χανίων". Εικ. 2.

Εικ. 105. Πηγή [21] : Myers J.W., Myers E.E., Cadogan G., (Leads), 1992. "The Aerial Atlas of Ancient Crete", Berkeley.  29.1,29.2.

Εικ. 106. Πηγή [18] : Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Βάνια Νινιού-Κινδέλη (επιμ. έκδοσης) χωρίς χρονολογία έκδοσης, "Αρχαίοι Τόποι και Μνημεία, Νομός Χανίων". Εικ. 4,5,6.

Εικ. 107. Πηγή [18] : Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Βάνια Νινιού-Κινδέλη (επιμ. έκδοσης) χωρίς χρονολογία έκδοσης, "Αρχαίοι Τόποι και Μνημεία, Νομός Χανίων". Εικ. 7.

Εικ. 108. Πηγή [18] : Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Βάνια Νινιού-Κινδέλη (επιμ. έκδοσης) χωρίς χρονολογία έκδοσης, "Αρχαίοι Τόποι και Μνημεία, Νομός Χανίων". Εικ. 8.

Εικ. 109. Πηγή [18] : Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Βάνια Νινιού-Κινδέλη (επιμ. έκδοσης) χωρίς χρονολογία έκδοσης, "Αρχαίοι Τόποι και Μνημεία, Νομός Χανίων". Εικ. 9.

Εικ. 110. Πηγή [18] : Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Βάνια Νινιού-Κινδέλη (επιμ. έκδοσης) χωρίς χρονολογία έκδοσης, "Αρχαίοι Τόποι και Μνημεία, Νομός Χανίων". Εικ. 10.

Εικ. 111. Πηγή [18] : Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Βάνια Νινιού-Κινδέλη (επιμ. έκδοσης) χωρίς χρονολογία έκδοσης, "Αρχαίοι Τόποι και Μνημεία, Νομός Χανίων". Εικ. 4,5,6,7.

Εικ. 112. Πηγή [1] : Μαντζουράνη Ε., 2002, "Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική. Από τη νεολιθική εποχή έως και τους νεοανακτορικούς χρόνους", Αθήνα. Εικ. 93.

Εικ. 113. Πηγή [39] : Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. 

Εικ. 114. Πηγή [39] : Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. 

Εικ. 115. Πηγή [39] : Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. 

Εικ. 116. Πηγή [39] : Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. 

Εικ. 117. Πηγή [39] : Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. 

Εικ. 118. Πηγή [39] : Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. 

Εικ. 119. Πηγή [39] : Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. 

Εικ. 120. Πηγή [39] : Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. 

Εικ. 121. Πηγή [39] : Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. 

Εικ. 122. Πηγή [39] : Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. 

Εικ. 123. Πηγή [39] : Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. 

Εικ. 124. Πηγή [39] : Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. 

Εικ. 125. Πηγή [39] : Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. 

Εικ. 126. Πηγή [39] : Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. 

Εικ. 127. Πηγή [39] : Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. 

Εικ. 128. Πηγή [39] : Διαδίκτυο - Δεν έχει εντοπιστεί η πηγή.