Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Θεωρίες για τη Μάθηση
 • Οργάνωση/Σχεδίαση Μαθήματος
 • Αξιολόγηση
 • Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση
 • Ψηφιακό Υλικό
 • Θέματα διδακτικής της Πληροφορικής
 • Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα / εργαλεία και αξιοποίηση στη διδασκαλία εννοιών της Πληροφορικής

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Όταν οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν ολοκληρώσει τις θεματικές Ενότητες του μαθήματος θα είναι σε θέση

 • να προσδιορίζουν το πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής
 • να συγκρίνουν και να επιλέγουν διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία μαθημάτων της Πληροφορικής
 • να σχεδιάζουν ένα μάθημα, δραστηριότητες και φύλλα εργασίας για τη διδασκαλία εννοιών της Πληροφορικής
 • να εφαρμόζουν μορφές αξιολόγησης και να αξιοποιούν εργαλεία αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • να αξιοποιούν ποικίλα εργαλεία των ΤΠΕ και ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία καθ΄ έδρας και συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας.

Παρουσίαση υπολογιστικών εκπαιδευτικών εργαλείων και παραδείγματα αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική πράξη.

Ανάθεση και παρουσίαση εργασιών

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Γρηγοριάδου, M., Γόγουλου, A., Γουλή, E., Γλέζου, K., Μπούμπουκα, M., Παπανικολάου, Κ., Τσαγκάνου, Γ., Κανίδης, Ε., Βεργίνης, Η., Δουκάκης, Δ. (2009). Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 2. Κόμης, Β. (2005). Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών

Γραπτές εξετάσεις με ανοιχτές σημειώσεις (όχι πάντα)

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του τμήματος.

Απόφοιτοι τμημάτων Πληροφορικής που θέλουν να αποκτήσουν παιδαγωγική επάρκεια.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Για την παρακολούθηση του μαθήματος δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • Επιπλέον υλικό και πηγές δίνονται στις διαφάνειες, στις σημειώσεις του μαθήματος και στις εκφωνήσεις των εργασιών και αφορούν σε άρθρα, σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και εργαλεία, σε αποθετήρια ψηφιακού μαθησιακού υλικού.
 • Ιστότοπος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) - http://www.etpe.eu/new/: Πρόσβαση σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με εύρος θεματολογίας στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και σε θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής.
 • SIGCSE (http://www.sigcse.org/): Ομάδα ενδιαφέροντος (Interest Group) της ACM σχετικά με τη διδασκαλία θεμάτων πληροφορικής, τα προγράμματα σπουδών και την ανάπτυξη/αξιολόγηση προγραμματιστικών περιβαλλόντων

Διδάσκοντες