Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Ρύπανση του περιβάλλοντος: αίτια, πηγές, κατηγορίες, μεταφορά ρύπων. Οικολογικές αρχές και περιβαλλοντικές παράμετροι. Διαλυμένο οξυγόνο και ρυπάνσεις από απόβλητα. Οξύτητα, pH και ο κύκλος του διοξειδίου του άνθρακα. Θρεπτικά συστατικά. Μέταλλα. Συνθετικές οργανικές ενώσεις. Διαχείριση χημικών ουσιών. Κανονισμός REACH. Πετρελαιοειδή και απορρίμματα στις θάλασσες. Ραδιενεργός ρύπανση. Παθογόνοι μικροοργανισμοί. Εισαγωγή στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Ατμοσφαιρική φωτοχημεία. Οξείδια του άνθρακα ως ατμοσφαιρικοί ρύποι. Τα οξείδια του αζώτου ως ατμοσφαιρικοί ρύποι. Οι υδρογονάνθρακες ως ατμοσφαιρικοί ρύποι. Τα οξείδια του θείου ως ατμοσφαιρικοί ρύποι. Αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Εξοικείωση του συνόλου των φοιτητών με το αντικείμενο της περιβαλλοντικής χημείας και διαμόρφωση του κατάλληλου υποβάθρου σε όσους εξ αυτών ακολουθήσουν έπειτα το Θεματικό Κύκλο «Χημεία Περιβάλλοντος».

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Επιστημονικά άρθρα κυρίως γενικού περιεχομένου (επισκοπήσεις) και κεφάλαια από βιβλία. Επίσης επιλεγμένα site

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία καθ΄ έδρας

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εξετάσεις.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν ζητούνται.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Μιχαήλ Σκούλλος, Καθηγητής

Δημήτριος Νικολέλης, Καθηγητής

Εμμανουήλ Δασενάκης, Καθηγητής

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

  • «ΣΚΟΥΛΛΟΣ Μ., ΣΙΣΚΟΣ Π.Α., ΑΘΗΝΑ 2010. Χημεία Περιβάλλοντος, Σύγγραμμα Π.Α., 312 σελ., Εκδόσεις Συμμετρία, ISBN: 978-960-266-297-7»
  • Συμπληρωματική ύλη σε ηλεκτρονική μορφή