Η ευγένεια στις μεταφράσεις του Πίντερ

PinterΕξετάζεται ο χειρισμός των στρατηγικών της ευγένειας σε μεταφράσεις έργων του Πίντερ για την ελληνική σκηνή. Η ελληνική διαφοροποιείται από την αγγλική ως προς τις στρατηγικές ευγένειας και αυτό αναδεικνύεται στον τρόπο που οι μεταφραστές επιλέγουν να χειριστούν κάποια γλωσσικά σημεία, σε συνάρτηση με τα είδη θεατρικών έργων του Πίντερ. Η ενότητα συμπεραίνει οτι ο χειρισμός της ευγένειας διαφοροποιείται με κάποιες παραμέτρους που φαίνεται να επηρεάζουν τη δόμηση του μηνύματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Στρατηγικές ευγένειας, διαπολιτισμικά φίλτρα, Πίντερ.

Παρουσιάσεις

Unit 2: Politeness in Pinter translations (PDF)
Unit 2: Politeness in Pinter translations (PPT)

  

Πολυμεσικό υλικό

Unit 2: Video spot

Η ευγένεια στις μεταφράσεις του Πίντερ