Ενότητα 3: Δίοδοι

Η ιδανική δίοδος και η χρήση της. Η πραγματική χαρακτηριστική I-V της διόδου πυριτίου. Τα γραμμικά μοντέλα της διόδου. Μοντέλο μικρού σήματος της διόδου και εφαρμογή του για τη γρήση της διόδου ως σταθεροποιητή. Δίοδος Zener και εφαρμογές της. Άλλοι τύποι διόδων: LED, φωτοδίοδοι, δίοδοι Schottky. Σημαντικές εφαρμογές των διόδων: ανόρθωση (απλή και πλήρης), ανόρθωση με φίλτρο RC,περιορισμός ή ψαλιδισμός, αποκατάσταση συνεχούς τάσης, διπλασιασμός τάσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: δίοδοι ημιαγωγού, ιδανική δίοδος, Zener, LED, φωτοδίοδος, ανόρθωση, ψαλίδιση, σταθεροποίηση τάσης

Παρουσιάσεις

Ενότητα 3: Δίοδοι (PDF)
Ενότητα 3: Δίοδοι
Ενότητα 3: Δίοδοι (PPT)
Άσκηση Ενότητας 3 - "Δίοδος"

 

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης


Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 3: Δίοδοι - Διάλεξη 1

Σύντομη περιγραφή: Η ιδανική Δίοδος. - Εφαρμογή: Ο ιδανικός Ανορθωτής.

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 3: Δίοδοι - Διάλεξη 2

Σύντομη περιγραφή:  Κύκλωμα διόδου-αντίστασης - Παράδειγμα: Φόρτιση μπαταρίας - Λογικές Πύλες με Διόδους

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 3: Δίοδοι - Διάλεξη 3

Σύντομη περιγραφή: Χαρακτηριστική I-V Διόδου Πυριτίου - Επίδραση της θερμοκρασίας στη χαρακτηριστική ορθής πόλωσης της διόδου - Ανάλυση Κυκλωμάτων Διόδων (I) - Ανάλυση Κυκλωμάτων Διόδων (II) - Απλουστευμένα Μοντέλα Διόδων (Ι) - Απλουστευμένα Μοντέλα Διόδων (ΙΙ) – Παράδειγμα

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 3: Δίοδοι - Διάλεξη 4

Σύντομη περιγραφή: Απλουστευμένα Μοντέλα Διόδων (ΙΙΙ) - Απλουστευμένα Μοντέλα Διόδων-Σύνοψη - Μοντέλο Μικρού Σήματος της Διόδου - Λειτουργία Μικρού Σήματος της Διόδου - Χρήση της Διόδου για σταθεροποίηση τάσης

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 3: Δίοδοι - Διάλεξη 5

Σύντομη περιγραφή: Λειτουργία στην περιοχή κατάρρευσης- Δίοδοι Zener - Παράλληλος σταθεροποιητής τάσης με Zener - Άσκηση – Φωτοδίοδοι

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 3: Δίοδοι - Διάλεξη 6

Σύντομη περιγραφή: Δίοδοι Φωτοεκπομπής (LED) - Κυκλώματα Ανορθωτών - Ανορθωτής Ημικύματος ή Ημιανορθωτής

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 3: Δίοδοι - Διάλεξη 7

Σύντομη περιγραφή: Δίοδοι Φωτοεκπομπής (LED) - Κυκλώματα Ανορθωτών - Ανορθωτής Ημικύματος ή Ημιανορθωτής

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 3: Δίοδοι - Διάλεξη 8

Σύντομη περιγραφή: Άσκηση σε OrCad

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 3: Δίοδοι - Διάλεξη 9

Σύντομη περιγραφή: Περιορισμός ή Ψαλιδισμός - Κυκλώματα Περιορισμού - Ψαλιδισμού - Άσκηση - Αποκατάσταση Συνεχούς Τάσης - Διπλασιασμός Τάσης

Διάρκεια: 1 ώρα